KPSS Eğitim bilimleri Piaget Ahlak Gelişimi

Ana Sayfa » BİLGİ ODASI » 30 Mart 2014 YSK Sandık görevlisi ücretleri ne kadar kaç Lira ?

30 Mart 2014 YSK Sandık görevlisi ücretleri ne kadar kaç Lira ?

30 Mart 2014 YSK Sandık görevlisi ücretleri ne kadar kaç Lira ?

 
4 Mart 2014 Salı 19:30
Okunma: 1938
Yorum YapYazdır
 
30 Mart 2014 YSK Sandık görevlisi ücretleri ne kadar kaç Lira ?

2014 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimde görev alacak memurların gündelik ücretleri belli oldu.

 

2014 seçimlerinde sandık başkanı, sandık başlan yardımcısı, bina sorumlusu ve sandık üyeleri ne kadar ücret alacak? 30 Mart seçim görevlileri ücreti listesi, 2014 sandık kurulu ücretleri, sandık görevlilerin ücreti, sandık görevlisi ücreti ne kadar, 30 Mart 2014 Yerel Seçimler Sandık Görevlileri Ne Kadar Ücret alacak?

YSK Açıklaması:


30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan Mahalli dareler Genel Seçimi ile ilgili seçim sürecinde yasalarda yapılması gerekli görülen is ve islemleri kapsamak ve bunların zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini saglamak amacı ile hazırlanan “SEÇM TAKVM” Yüksek Seçim Kurulunun 7/12/2013 tarihli, 2013/576 sayılı kararıyla yürürlüge konulmus olup, bu takvim geregi ülke genelinde çalısmalar yogun bir sekilde devam etmektedir.

Hazırlanan ve uygulanmakta olan seçim takvimine göre, seçimin baslangıç tarihi 1 Ocak 2014 olarak belirlenmis ve bu tarihten itibaren seçim sonuçlarının kesin olarak alınmasına kadar ki süreçte il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurulu baskanlarımız ile seçim is ve islemlerinde görev yapan diger tüm personel yogun bir çalısma ortamına girmistir. vezirhaber.com Bütün bu isler belirli bir süreye tabi oldugundan, ön görülen islerin zamanında yerine getirilmesi hatta seçim takvimi süresince gerektiginde mesai saatinden sonra da seçim kurulu baskanlarımız, büro personelimiz ve 298 sayılı Kanun’un 31. maddesinin son fıkrası geregi dısardan çalıstırılacak personel tarafından yerine getirilecektir Bu nedenle, yapılacak seçimin saglıklı ve düzenli yürütülebilmesi için, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan Mahalli dareler Genel Seçiminde görev alacak kisilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamaların belirlenerek, tüm yurt genelinde birlikteligin saglanması bakımından, seçim harcamalarındaki usul ve esasların saptanması amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarihli ve 2013/374 sayılı kararı ile olusturulan Komisyon çalısmasını tamamlamıs olmakla, konu incelenerek;

Yapılacak olan seçimin saglıklı ve düzenli olarak yürütülmesini teminen, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde görev alacak kisilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamalara iliskin usul ve esasların belirlenerek açıklıga kavusturulması için Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile olusturulan Komisyonun çalısmalarını tamamlayarak Kurulumuza sundugu karar taslagı Kurulumuzca da benimsenerek uygulamaya konulması kararlastırılmıstır.

Teklifte de belirtildigi üzere, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin saglıklı ve düzenli yürütülebilmesi, öncelikle bu islerde görevli seçim kurulu baskanları ile seçmen kütük bürosu personeli ve ayrıca sandık kurulu baskanı ve üyelerinin çalısmalarıyla saglanabilecektir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 20. maddesiyle, sandık kurullarının olusturulması görevi ilçe seçim kurullarına verilmistir. Yine l, lçe ve Geçici lçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 139 sayılı Genelgemizde, sandık kurulu baskanı ile kurulun memur üyesinin egitiminin ilçe seçim kurulu baskanı hakim tarafından bizzat yerine getirilmesi öngörülmüstür.

Ayrıca, 298 sayılı Kanun'un 74. maddesi uyarınca; üçten fazla sandık konulan binalarda, bina sorumlularının görevleri Kurulumuzca belirlenmistir. Anılan maddeden anlasılacagı üzere, aynı binada üçten fazla sandık kurulu görev yapacak ise sandıkların konulacagı binanın yöneticisi veya yardımcısının bu isle görevlendirilmesi gerekmektedir. Sandıkların konuldugu binaların bina sorumlularının, genelde o binanın yöneticisi konumunda bulunan kisilerden oldugu ve oy verme günü sandık kurullarının görevi bittikten sonra binaların eski durumuna getirilmesi faaliyetini geç saatlere kadar sürdürdügü de bilinmektedir.

Sandık kurulunun siyasi partili üyelerinin seçim takvimi uyarınca, seçim isleriyle ilgili seçim günü dısında baska bir görevi bulunmamaktadırlar. Bu açıklamalar karsısında;

30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine iliskin olmak üzere;

I- GENEL HÜKÜMLER
1) Seçim harcamalarında kullanılmak üzere gönderilen ödenekler, sadece seçim hizmetlerinde kullanılır. Ödenegin harcanmasında tasarruf ilkelerine azami özen gösterilir ve harcama konularıyla ilgili bu Kararımızdaki esaslara mutlak surette uyulur.

2) Seçim is ve islemlerinde görev verileceklere ödenecek gündelikler, Kurulumuzun 09/01/2014 tarih ve 25 sayılı ücret kararında belirlenen ilkeler dogrultusunda yapılır. Seçimin yapılmasını müteakip en geç 15 (on bes) gün içinde; seçimin baslangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 tarihinden baslayarak seçimlerin bitimine kadar yapılan tüm harcamaları gösteren Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi (ödemelerin yapılıp yapılmadıgına bakılmaksızın) kararımıza uygun bir sekilde SEÇSS üzerinden düzenlenip alınacak olan çıktı Kurulumuz Baskanlıgına yazı ekinde gönderilir. Kesinlikle faks çekilmez, çekilen fakslar isleme konulmaz. Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgeleri, sandık kurullarından gelen ücret bordroları ile tutanak defterleri kontrol edilip, sandık kurullarında çalısanların net sayılarının tespit edilmesinin ardından gönderilir.

3) Harcamalarda; uygulama birliginin saglanması, çalısanların magdur edilmemesi bakımından Kurulumuzca benimsenen ve bütün seçimlerde göz önünde bulundurulan asagıdaki ilkeler uyarınca islemlerin yapılmasına devam edilecektir.

4) Gündelik ödenmesinde ana ilke; gündelige hak kazandıracak bir isin resmî çalısma saatlerinin tamamını kapsayacak süre içinde yapılmıs olmasıdır. Yapılan isin niteligi çalısma tutanagına ayrıntılı olarak yazılır.

5) Seçimlerde sandık kurulu baskanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim islerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, ilçe seçim kurulu adına açılacak vadesiz bir hesap aracılıgıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması saglanır. Ayrıca, banka ile yapılacak anlasmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir.

6) Mahalli idareler seçimleri için gönderilecek ödeneklerden hak sahiplerine yapılacak ödemeler 31/07/2014 tarihine kadar devam edecektir. Buna ragmen ödenmeyen miktar olursa, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeligi göz önünde bulundurularak, seçim çalısmalarından dolayı hak edislerini alamayanların ücretlerini almaları mümkün oldugundan, ödenmeyen paraların 01/08/2014 tarihi itibariyle malmüdürlüklerinin emanet hesabına yatırılması ve bu tarihe kadar hak edislerini alamayanların listesinin çıkartılarak ilgili malmüdürlügüne yazı ile bildirilmesi ve seçimlerde görevli olup hak edisini alamayan kisilerin seçmen kütük bürosuna müracaat etmeleri halinde malmüdürlüklerinden hak edisini alabilmelerinin saglanması gerekmektedir.

7) 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri ile ilgili olarak, seçimlerden sonra itirazlar için yapılan çalısmalar da dâhil olmak üzere, seçimlerde görev verilenlere asagıda belirtilen miktarda gündelik ödenecektir.

II- LÇE SEÇM KURULLARI TARAFINDAN YAPILACAK HARCAMALAR
1) lçe seçim kurulu baskanlarına yapılacak ödemeler:
Seçmen sayısı 25.000’e kadar olan ilçelerde (30 ),
Seçmen sayısı 50.000’e kadar olan ilçelerde (50 ),
Seçmen sayısı 75.000’e kadar olan ilçelerde (60 ),
Seçmen sayısı 100.000’e kadar olan ilçelerde (70 ),
Seçmen sayısı 150.000’e kadar olan ilçelerde (75 ),

Seçmen sayısı 150.000’den fazla olan ilçelerde ise (80) gündelik ödenir. Seçim takvimi sürecinde belli dönemlerde izinli veya sıhhi raporlu olanlar ile tayin atamaları nedeniyle görev yeri degisen ilçe seçim kurulu baskanlarına, "Toplam alınacak gündelik x Fiilen çalısılan gün sayısı / Seçim takvimi süresi" formülüyle yapılan hesaplama sonrasında belirlenen gündelikler ödenir. Örnegin; Toplam 30 gündelik x 54 günlük fiili çalısma / 89 günlük seçim takvimi süresi, 30 x 54 = 1620 / 89 = 18,20 (18 gündelik) ödenir. Diger taraftan, birden fazla ilçeye bakan ilçe seçim kurulu baskanlarına her iki ilçenin seçmen sayısı toplamına denk gelen gündelik miktarı kadar ödeme yapılır.

2) lçe seçim kurulu üyelerine yapılacak ödemeler:
lçe seçim kurulu üyelerine ise, kanunda belirten görevleri yapmak üzere çalıstıkları süreler esas alınmak suretiyle bu Kararımızın (I/4) maddesindeki ana ilke ve ilçedeki is yogunlugu göz önünde bulundurularak en fazla;
Seçmen sayısı 100.000’e kadar olan ilçelerde (15 ),
Seçmen sayısı 100.000’den fazla olan ilçelerde ise (20 ) gündelik ödenir.

3) Önseçim veya aday yoklaması yapan ilçe seçim kurulları ve sandık kurullarına yapılacak ödemeler:
Önseçim veya aday yoklaması yapan ilçelerde ilçe seçim kurulu baskanları ve üyelerine ayrıca asagıdaki gündelikler çerçevesinde ödeme yapılır.

Gündelik Miktarı
lçe Seçim Kurulu Baskanı : (6) Gündelik,
lçe Seçim Kurulu Üyeleri : (3) Gündelik,
Sandık Kurulu Baskanı : (3) Gündelik,
Sandık Kurulu Memur Üye (Kurs verilmisse) : (2) Gündelik,
Sandık Kurulu Memur Üye (Kurs verilmemisse) : (1) Gündelik,
Sandık Kurulu Siyasi Partili Üye : (1) Gündelik,

Önseçim veya aday yoklaması yapan ilçe seçim kurulları önseçim veya aday yoklaması çalısmaları için ayrı bir harcama çizelgesi düzenleyip, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimleri harcamaları ile birlikte Kurulumuz Baskanlıgına gönderilecektir.

4) Büro personeline yapılacak ödemeler:
Seçim çalısmalarının, seçimin baslangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 11 Nisan 2014 tarihine kadar devam edecegi varsayılarak; büro personeline (müdür, zabıt kâtibi, hizmetli) sadece seçim takvimi içindeki resmî tatil günlerinin tamamında fiilen yapacakları çalısmalardan dolayı en çok (29) gündelik ödenecektir. Tüm tatil günleri dikkate alındıgından, seçim takvimi içinde yapılması muhtemel siyasi parti kongre, meslek kurulusları organ seçimleri gibi çalısmaları için büro personeline ayrıca gündelik ödenmez. Gündelik ödenmisse, ödenen gündelikler toplam gündelik sayısından düsülerek gündelik tahakkuk ettirilir.

5) Askı yeri görevlileri:
Askı süresinde muhtarlık bürolarında güncellestirme nedeniyle yapılacak çalısmalardan dolayı, askı yeri görevlisi olarak görev yapacak Muhtar veya ihtiyar heyeti/meclisi üyelerinden veya bu is için görevlendirilmis kimselerden birine yapacakları çalısmaları karsılıgında, sadece 10/01/2014 - 23/01/2014 tarihleri arasında kalan hafta sonlarını (Cumartesi – Pazar) kapsayacak sekilde, Kurulumuzun ücret kararında “Askı Yeri Görevlileri” için belirlenen gündelik miktarı üzerinden ödeme yapılır. Askı döneminde yapılan çalısmalardan dolayı, hafta içinde askı yeri görevlilerine herhangi bir ücret ödenmez.

6) Dısarıdan görevlendirilen geçici personel:
Seçim islerinin, seçmen kütük bürolarındaki daimi görevliler tarafından yapılması asıl olmakla beraber; Kadrolu elemanı bulunmayan veya sayıca personeli yetersiz olan ilçe seçim kurullarında 298 sayılı Kanun'un 31. maddesinin son fıkrası geregince sosyal güvenlige sahip olmak kosuluyla ve Baskanlıgımızdan izin alınmak kaydıyla personel çalıstırılabilir ve bunların gündelikleri ödenir. Baskanlıgımızdan izin alınmadan yapılan görevlendirmelerde kesinlikle ödeme yapılmaz. l seçim kurulları için yapılacak görevlendirmeler için de ayrıca izin istenir. Dısarıdan görevlendirilen geçici personel en geç 05/04/2014 tarihine kadar çalıstırılabileceklerinden; gündelik ödemeleri Kurulumuzun ücret kararında belirlenen tarife
üzerinden yapılır.

7) Geçici olarak görevlendirilen personellere yapılacak ödemeler:
Personeli bulunmayan bazı ilçelerimizde, 298 sayılı Kanun'un 182. maddesinin son fıkrası
geregince, diger ilçelerden geçici olarak görevlendirilen zabıt kâtiplerine, görevli oldukları
sürece hafta içi çalısmaları için Harcırah Kanunu çerçevesinde geçici görev yollugu ile yol
masrafı, hafta sonu çalısmaları için ise seçim gündeligi ve yol masrafı ödenebilir. Ödenecek
yolluklar, Bütçemizin 08.69.00.04.01.9.9.00.1.03.3. Yolluklar harcama kaleminden
karsılanacaktır.
8) Sandık kurullarına yapılacak ödemeler:
Kurulumuzun ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak;
a) Kurs verilen sandık kurulu baskanlarına 4 (dört),
b) Kurs verilmeyen sandık kurulu baskanlarına 3 (üç),
c) Devlet memuru olan ve egitim verilen üyeye 3 (üç),
ç) Egitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye 2 (iki),
d) Siyasi parti üyelerine 1 (bir),
gündelik ödenir.
Bazı nedenlerle siyasi partili üye yerine yazılan üyelere 1 (bir) gündelik ödenmesi gerekir.
Sandık kurullarında görev alanlara iliskin olarak, her sandık kurulunda seçim günü fiili
çalısanların tespitine ve ücretlendirmesine esas olmak üzere; Örnek: 4 nolu bordronun, sandık
kurulu baskanları tarafından mutlaka T.C. kimlik numaraları ile birlikte bordroda imzaları alınıp
eksiksiz doldurularak seçim gecesi ilçe seçim kuruluna teslimi saglanacaktır.
Mahalli idareler seçimlerine iliskin Örnek: 104 harcama çizelgeleri düzenlenirken bu
bordrolar esas alınacaktır.
Sandık kurulu partili üyelerinden gelmeyenlerin yerine yedekleri alınır. Ancak siyasi
partilerin sandıkta görevli asıl ve yedek partili üyelerinin gelmemesi ve gelmeyen üyelere
ragmen üç sandık kurulu üyesinin varlıgı halinde üyeliklerin seçmen üye yoluyla tamamlanması
yoluna gidilmeyecek; buna ragmen fazla yapılan görevlendirme olursa bu görevlendirmelere
ücret ödenmeyecektir. Bu durum sandık kurulu baskanlarına verilecek kursta özellikle
belirtilecektir. Bir sandıkta aynı partiden hem asıl hem de yedek üyeye görev verilmeyecek, T.C.
kimlik numarası yazılmamıs ve tespiti de mümkün olmayan sandık görevlilerine ödeme
yapılmayacaktır.
9) Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:
Bina sorumlularına 3 (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret
ödenebilmesi için en az 3 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 3
sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.
Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile ögrenci yurtları
vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret
ödenmeyecektir.
10) Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler:
Sandıkların kurulacagı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu
baskanı tarafından ilçe milli egitim müdürlügünden istenilecek, istenilen listeler dogrultusunda,
okullarda görev alacak hizmetlilere 2 (iki) gündelik ödenecektir. Birden fazla hizmetli
görevlendirmesinin yapıldıgı okullarda ise en fazla 2 hizmetli görevlendirilecek ve her birine
2’ser gündelik ödenecektir.
11) UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler:
l merkezlerinde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu baskanının
denetiminde, Cumhuriyet bassavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenecek ve görevlendirilecek
görevlilere 3’er gündelik ödenecektir.
12) Kolluk kuvvetlerinin ücret ve araç taleplerine iliskin hususlar:
Kolluk kuvvetlerinin yaptıgı görevler asli hizmetleri arasında bulundugundan seçim
ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine yasal olarak imkân bulunmamaktadır. Ayrıca,
kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçları mülki idare amirleri tarafından karsılanması gerektiginden,
hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu
baskanlıkları tarafından karsılanmayacaktır.
13) Seçim döneminde seçmen kütük büroları dısındaki mekanlarda çalısmalarını
sürdürecek ilçe seçim kurullarının yapacakları ödemelere iliskin hususlar:
Seçim sürecinde adliye ve hükümet konagı dısındaki mekanlarda yapılacak seçim
çalısmaları için seçim çalısmaları bittikten sonra kapattırılmak üzere geçici bir telefon
baglatılabilecektir.
Ayrıca, seçim çalısmalarının yürütüldügü söz konusu mekanın, seçim çalısmalarının
yürütüldügü süreç içerisinde elektrik ve yakıt gibi ortak kullanıma yönelik giderlerinin,
ödenmesine katkı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.
14) Geçici ilçe seçim kurullarına yapılacak ödemeler:
Kurulumuzca geçici ilçe seçim kurullarının olusturulmasının uygun görülmesi
durumunda; geçici ilçe seçim kurulu baskanlarına en fazla 10 (on) gündelik ödenecektir. Geçici
ilçe seçim kurulu üyelerine ise, çalıstıkları süreler göz önüne alınarak 5 (bes) gündeligi
geçmemek üzere; ilçe seçim kurulu baskanının takdirine göre ödenecektir.
Bu kurulda görevlendirilen memurlara ödenecek gündelikler, çalıstıkları süreler ve
yaptıgı isin mahiyeti göz önüne alınarak, ilçe seçim kurulu baskanlarınca 10 (on) günü
geçmeyecek sekilde takdir edilecektir.
15) l, ilçe, geçici ilçe seçim ve sandık kurullarının yedek üyelerine ancak asıl üye yerine
kurula katılıp çalıstıkları günler için ücret ödenecektir.
16) Adli teskilatı kapatılan ilçeler ile bugüne kadar adli teskilatı hiç kurulmamıs olan ilçe
seçim kurullarının seçim islemlerinin yürütülmesinde, bakmakta oldukları ilçelerin is ve
islemlerinden dolayı büro personeline ayrıca gündelik tahakkuk ettirilmeyecektir.
Bugüne kadar adli teskilatı hiç kurulmamıs ilçelerin ödenekleri, onlar adına islemi
yürüten yetkili ilçeler emrine gönderilecek, adli teskilatı kapatılan ilçelerin ödenekleri ise, kendi
adlarına gönderilecek ve harcamalar için ayrı ayrı Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi
düzenlenecektir.
17) Kurulumuzca geçici ilçe seçim kurullarının olusturulması halinde, bu ilçe seçim
kurullarının yapacagı çalısmalar için gereken ödenek, baglı bulundukları ilçe seçim kurullarına
gönderilecek ve ödemeler buradan yapılacaktır.
Bunlar için ayrı bir Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi düzenlenecektir.
III- L SEÇM KURULLARI TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEMELER
l seçim kurulu baskanlarının yapacagı çalısmalar ilçelere göre sınırlı oldugundan,
itirazlar, oy pusulası basımı ve ön seçim - aday yoklaması çalısmaları dâhil olmak üzere seçim
sonuna kadar il seçim kurulu baskanlarına asagıdaki sekilde ödeme yapılacaktır.
Gündelik Miktarı
Seçmen sayısı 150.000’e kadar olan illerde : (30) gündelik,
Seçmen sayısı 300.000’e kadar olan illerde : (40) gündelik,
Seçmen sayısı 500.000’e kadar olan illerde : (50) gündelik,
Seçmen sayısı 1.000.000’a kadar olan illerde : (55) gündelik,
Seçmen sayısı 1.000.000’dan fazla olan illerde : (60) gündelik,
l seçim kurulu üyelerine ise, kanunda belirtilen görevleri yapmak üzere çalıstıkları
süreler esas alınmak suretiyle bu Kararımızın I/4. maddesinde belirtilen ana ilke esas alınarak
ödeme yapılacaktır.
l seçim kurullarında degisik tarihlerde birden fazla seçim kurulu baskanı görev yaptıgı
takdirde, gündelik miktarı bu Kararımızın II-1. maddesinde belirlenen esaslar dâhilinde
belirlenir.
IV-DGER HUSUSLAR
1) Kamu kurum ve kuruluslarından görevlendirilen araçların yakıt bedellerinin ilçe seçim
kurulları tarafından karsılanması durumunda, benzin alımı ve tüketimi ile aracın yaptıgı
kilometre denetlenecek, araçların kullanımı esnasında tasarruf ilkelerine özen gösterilecektir.
(Yapılan harcamalar denetim için ayrı bir dosyada saklanacaktır.)
Sandık kurulu görevlilerinin özel araçla görev yerlerine gitmeleri durumunda yakıt veya
sair ulasım giderleri karsılanmayacaktır.
2) Bu sekilde görevlendirilen araç soförlerine her gün için bir gündelik tahakkuk
ettirilecek, bunlar geç saatlere kadar çalısmıs olsalar dahi bir günde birden fazla gündelik
ödenmeyecektir.
3) lçe seçim kurulları, gerekli hallerde oy sandıklarını dagıtmak ve toplamak için, ayrıca
uzak mahallerde (köylerde) görev yapacak sandık kurulu görevlilerinin görev yerlerine götürülüp
getirilmesi amacıyla, kamu kurumlarından yeterli sayıda araç temin edemezlerse "sadece oy
verme günü veya oy verme gününden önceki 2 (iki) günde dâhil olmak üzere en çok 3 (üç)
gün için" tasarruf ilkelerine uymak kaydıyla, 4734 sayılı Kamu hale Kanunu'nun 22.
maddesinin (d) bendi geregince piyasadan tasıt kiralayarak benzin ve kira bedelini gönderilen
ödenekten karsılayabileceklerdir.
4) Oy verme günü veya öncesinde siyasi partilerce görevlendirilen parti temsilcilerine
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
5) lçe seçmen kütük bürosunda seçim müdürlügü kadrosu münhal olan ilçelerde; zabıt
kâtiplerine yaptıkları görevlerden dolayı seçim müdürü ücretinden tahakkuk yapılmayacak ve bu
kisilere sadece kendi unvanlarında öngörülen ücret üzerinden ödemede bulunulacaktır.
6) Seçim is ve islemleri süreli oldugundan, seçmen kütük bürolarına anında ulasılabilmesi
için, telefonların seçmen kütük bürolarında bulunmasının saglanması, teknik olarak imkân
oldugu takdirde telefonların seçim kurulu baskanlarının makam odası ile seçmen kütük bürosu
arasında paralel baglantı yapılarak hizmetin müstereken yürütülmesi gerekmektedir.
7) Seçmen kütük bürosunda bulunan telefon; tasarruf ilkelerine uyulmak, ilçe seçim
kurulu baskanının (Harcama Yetkilisi) denetimi altında sürekli resmî görüsmelerde kullanılmak
kaydıyla sehirlerarası görüsmelere açtırılabilecek, görüsme ücretleri ise
08.69.00.04.01.9.9.00.1.05.3.1.07 seçim

 
4 Mart 2014 Salı 19:30
Okunma: 1938
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1430 - Osmanlı Padişahı II. Murad, Selanik'i fethetti.
1565 - Rio de Janeiro şehrinin kuruluşu.
1803 - Ohio, ABD'ye 17. eyalet olarak katıldı.
1811 - Kavalalı Mehmet Ali, Memlûkleri Kahire Kalesine davet edip imha etti.
1815 - Napolyon, Elba'daki sürgünden Fransa'ya geri döndü.
1867 - Nebraska, ABD'ye 37. eyalet olarak katıldı.
1881 - Rus Çarı II. Aleksandr Narodniklerce öldürüldü.
1896 - Henri Becquerel, radyoaktiviteyi keşfetti.
1912 - Albert Berry, bir paraşüt ile uçaktan atlayan ilk kişi oldu.
1919 - Güney Kore'nin tek taraflı bağımsızlık ilanı
1921 - Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini yazdığı "İstiklâl Marşı", Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Hamdullah Suphi Bey tarafından Mecliste ilk kez okundu.
1921 - Türk-Afgan dostluk antlaşması imzalandı.
1923 - Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin yeni çalışma dönemini açtı. Mustafa Kemal'in açış konuşmasını mecliste dinleyiciler balkonundan izleyen Latife Hanım, meclise gelen ilk kadın oldu.
1923 - Ali Fuat Cebesoy tekrar TBMM ikinci başkanlığına, Erzurum mebusu Hüseyin *Avni Bey (Ulaş) birinci başkan vekilliğine, Konya mebusu Musa Kâzım Efendi ikinci başkan vekilliğine seçildiler.
1925 - Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi kurularak, AA şirket statüsüne kavuştu. Ahmet Ağaoğlu, AA'nın ilk Yönetim Kurulu Başkanı, Alaeddin Bey ilk Genel Müdürü oldu.
1926 - İtalyan yasaları esas alınarak hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu, TBMM'de kabul edildi.
1929 - İstanbul Boğazı kuzeyden gelen buz kütlelerinin hücumuna uğradı. Buzların yoğunluğu nedeniyle vapurlar çalışamadı.
1931 - Troçki'nin Büyükada'da kaldığı Arap İzzet Paşa Yalısı yandı.
1935 - TBMM 5. dönem çalışmalarına başladı. Atatürk, 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de ilk kez 18 kadın milletvekili yer aldı.
1936 - ABD'de Hoover Barajı'nın inşaatı tamamlandı. O tarihte dünyanın en büyük beton yapısı ve en büyük hidroelektrik santraliydi.
1940 - Fransız yazar Pierre Louys'in, Afrodit adlı romanının Türkçe çevirisi hakkında "müstehcen yayın" gerekçesiyle dava açıldı.
1940 - Bulgaristan Mihver devletleri'ne katıldı.
1947 - Uluslararası para fonu (International Monetary Fund, IMF) finans işlemlerine başladı.
1947 - İffet Halim Oruz'un çıkardığı Kadın gazetesi yayına başladı. Gazete, 1979 yılına kadar, 32 yılda 1125 sayı olarak çıktı.
1951 - Afyon'un Sandıklı ilçesinde Grip salgınından 22 kişi öldü.
1951 - Hastalık ve Analık Sigortası Yasası, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yürürlüğe girdi.
1953 - Stalin kalp krizi geçirdi. Dört gün sonra da öldü.
1954 - Porto Riko'lu milliyetçiler ABD temsilciler meclisine saldırdı, beş senatör yaralandı.
1958 - İzmit Körfezi'nde çalışan Üsküdar vapuru, saatteki hızı 130 kilometreyi bulan kasırga yüzünden Soğucak mevkiinde battı. Resmi rakamlara göre 300'e yakın yolcudan, çoğu İzmit Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere 272 kişi öldü.
1959 - Kıbrıs'a dönen Makarios Kıbrıslı Rumlar tarafından büyük bir tezahüratla karşılandı.
1960 - 1000 siyah öğrenci, ABD'nin Alabama eyaletinde ayrımcılığı protesto etti.
1963 - İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe açıklarında çarpışan iki Sovyet tankerinden denize sızan ince mazotun alev almasıyla Yüzer Karaköy İskelesi ve Kadıköy vapuru yandı.
1964 - Milli Birlik Komitesi'nden çıkarıldıkta sonra Ottawa Büyükelçiliği danışmanlığına atanmış olan 14'lerden Orhan Kabibay, yurda dönüşünde tutuklandı.
1966 - SSCB uzay sondası Venera 3, Venüs yüzeyine çarparak düştü.
1966 - Baas Partisi, Suriye'de yönetimi ele geçirdi.
1968 - Milli Bakiye usulünü kaldıran yeni Seçim Kanunu TBMM'de kabul edildi.
1971 - Ankara, Ege ve Diyarbakır Tıp fakülteleri asistanları oturma eylemine başladı.
1971 - Türkiye'nin ilk çoban boykotu, Konya'nın Sazgeçit köyünde başladı.
1971 - Batman'da 3 bin işsiz, rafineriyi işgal etti.
1974 - Tiyatro sanatçısı Hüseyin Kemal Gürmen 73 yaşında öldü.
1975 - Avustralya'da renkli televizyon yayınları başladı.
1977 - Hükümet 1977'de üç kez devalüasyon yaptı. Sanayici ve işadamları tarafından gecikmiş bir uygulama olarak değerlendirildi. Alman Markı 50 kuruş, Amerikan Doları ise 1 lira değer kazandı.
1978 - Charlie Chaplin'in cenazesi İsviçre'deki mezarlıktan çalındı.
1978 - Adnan Menderes'in oğlu, Adalet Partisi Aydın Milletvekili Mutlu Menderes trafik kazası sonucu öldü.
1979 - Başbakan Ecevit ülkenin içinde bulunduğu bunalıma dikkat çekerek, "Ekonomiyi düzeltmek için zam şarttır" dedi.
1980 - Voyager 1 uzay sondası, Satürn'ün Janus adlı Ay'ının varlığını tescil etti.
1980 - Hacı Ali Demirel ve oğlu Yahya Demirel hakkında döviz kaçakçılığı suçundan yeni bir dava açıldı. Sanıklar hakkında1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
1982 - Erol Toy'un, "Aydınımız, İnsanımız, Devletimiz" adlı kitabının basımı ve dağıtımı yasaklandı.
1984 - TBMM'de sıkıyönetimin 13 ilde kaldırılmasını, 54 ilde ise 4 ay süreyle uzatılması kararlaştırıldı. Başbakan Turgut Özal yaptığı açıklamada, "Olaylarda yüzde 99 azalma var. Ancak aşırı sol ve bölücü örgütler faaliyetlerine yeraltında devam ediyorlar"
1987 - Türkiye, Yunanistan'ın Bern Deklarasyonu'nu çiğneyerek Ege'nin ihtilaflı kıta sahanlığında petrol aramalarına başlaması durumunda, misillemede bulunacağı konusunda Atina'yı uyardı.
1990 - Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın da ortakları arasında olduğu ilk özel TV kanalı Magic Box, Eutelsat F 5 uydusundan test sinyali yaylnlamaya başladı.
1992 - Türkiye'nin ikinci özel TV kanalı ve yarışma programlarıyla ünlü Show TV yayın hayatına başladı.
1992 - İstanbul Kuledibi'ndeki Neve Şalom Sinagogu'na bombalı saldırıda bulunuldu.
1992 - Bosna-Hersek, referandum sonrasında, Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlık kararı aldı. Ancak 3 Mart'ta, Sırp kuvvetleri, Bosna'nın kuzeyindeki Bosanki Brod'u bombaladı ve silahlı çatışmalar başladı.
1994 - Nirvana son konserlerini Münih'te verdi.
1996 - Harçları protesto eden öğrenciler İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 30 saat işgal ettiler. Eylem sonrası çıkan olaylarda 100 öğrenci gözaltına alındı.
1996 - Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi Raporu'nda, Türkiye kara para aklayan ülkeler arasında sayıldı.
1997 - İstenmeyen adam ilan edilen İran'ın Erzurum Başkonsolosu Said Zare ülkesine geri döndü. İran'da misilleme olarak Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Osman Korutürk ile Urumiye Başkonsolosu Ufuk Özsancak'ı istenmeyen adam ilan etti.
2000 - TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, İstanbul Küçükköy Karakolu'na yaptıkları baskında bir adet Filistin askısı buldu. El konulan işkence aleti Ankara'ya götürüldü.
2002 - ABD kuvvetleri Afganistan topraklarına girdi.
2003 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının 6 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına izin verilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresi, TBMM'nin kapalı oturumunda reddedildi.
2005 - Türkler: Bir İmparatorluğun Mimarları ve Mimar Sinan'ın Dehası adlı fotoğraf sergisi Londra'da açıldı.
2006 - İngilizce Wikipedia, Jordanhill railway station maddesiyle bir milyonuncu maddeye erişti.
2009-Ciner - Yayın Holding bünyesinde ve Fatih Altaylı'nın editörlüğünde yayınlanan Gazete Habertürk yayına başladı.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık