23 Nisan'da Ek Ders ve nöbet ücreti Ödenecek mi?

Ana Sayfa » Kulüp Dosyaları » 2015 2016 Yeşialay Kulübü çalışma planı dosyası

2015 2016 Yeşialay Kulübü çalışma planı dosyası

2015 2016 Yeşialay Kulübü çalışma planı iç tüzüğü dosyası

 
6 Ekim 2015 Salı 15:13 
Yorum YapYazdır
 
2015 2016 Yeşialay Kulübü çalışma planı dosyası
SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

 

OKULUN ADI                     :

 

SOSYAL KULÜBÜN ADI: YEŞİLAY KULÜBÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

AMAÇ:

SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
Madde 5
— Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

İLKELER
Madde 6
— Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,
j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,
n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına
özen gösterilir.

ESASLAR
Madde 7
— Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul–aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik bölümüne TAMAMLANDI, TAMAMLANMADI şeklinde yazılarak gösterilir.
h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK–7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK–8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.
ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK–3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK–4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK–6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK–5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU
Madde 8
— Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul–aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.
Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.


GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ
Madde 9
— Öğretim yılı başındaki okul–aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.
Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.
Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI


TOPLUM HİZMETİ
Madde 12
— Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
Toplum hizmeti;
a)
Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,
c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç–gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,
d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,
e) Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,
g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,
j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,
l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
gibi etkinlikleri kapsar.

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 13
— Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4–8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.

d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11).
e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER

OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
Madde 14
— Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.
Müdür;
a)
Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
b) Okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.
c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.
d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
Madde 15
— Danışman öğretmen;
a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 16
— Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;
a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.
e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.

GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ
Madde 17
— Gönüllü veli;
a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
Ayrıca, Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK–9).

ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ
Madde 18
— Temsilci;
a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ
Madde 19
— Öğrenciler;
a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.

SOSYAL KÜLÜP BAŞKANININ GÖREVLERİ

1. Kulübün çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece sorumludur.

2. Sosyal kulüp başkanının görevleri şunlardır:

a. Kulüple ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır.

b. Diğer eğitici Kulüplerle işbirliği yapar.

c. Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir.

d. Genel kurulda Kulüple ilgili eleştirileri cevaplandırır.

e. Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek Kulüpler yönetim kuruluna bildirir.

f. Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

 

SOSYAL KULÜP BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

Sosyal kulüp başkan yardımcısının görevleri şunlardır:

a. Sosyal kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.

b. Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.

c. Başkanın Kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

 

SEKRETERİN GÖREVLERİ

Sekreterin görevleri şunlardır:

a. Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.

b. Kulüplerle ilgili yazışmaları yapar, takip eder.

c. Kulüple ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.

 

SAYMANIN GÖREVLERİ

Saymanın görevleri şunlardır:

a. Kulübün para işlerini yürütür.

b. Kulübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Sosyal Kulüp Yön. Kuruluna verir.

c. Sosyal Kulübün yıllık gelir-giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.

 

YEŞİLAY KULÜBÜNÜN KURULUŞU

1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (...................) öğrenciden oluşmuştur.

2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni Mehmet ÖCAL’dır.

3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak;

Başkanlığa (................................................................................................),

Başkan yardımcılığına (..............................................................................),

Sekreterliğe (...............................................................................................),

Saymanlığa (................................................................................................), ve

üyeliğe de (..................................................................................................) seçilmişlerdir.

4. Kulüp denetim kuruluna (........................................................................) seçilmişlerdir.

 

YEŞİLAY KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:

Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.

c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.

 1. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.

e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.

f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.

 

YEŞİLAY KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:

Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:

 1. Toplantı karar defteri.
 2. Gelir-gider defteri.
 3. Harcamalar dosyası.
 4. Evrak dosyası ve zimmet defteri.
 5. Demirbaş defteri.

 

YEŞİLAY KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:

Sosyal Kulüp yönetim kurulu:

 1. Okul müdürüne,
 2. Görevli müdür yardımcısına,
 3. Sosyal kulüp danışman öğretmenine,
 4. Rehber öğretmenler kuruluna,
 5. Kulüp başkanlar kuruluna,
 6. Kulüp genel kuruluna, karşı sorumludur.

 

YEŞİLAY KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ

KULÜPLER VE KURUMLAR:

Yeşilay Kulübü şu sosyal kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)

 

 1. Kültür ve Edebiyat Kulübü
 2. Yayın ve İletişim Kulübü
 3. Müzik Kulübü
 4. Resim Kulübü
 5. Folklor Kulübü
 6. Tiyatro Kulübü
 7. Kütüphanecilik Kulübü
 8. Sivil Savunma Kulübü
 9. Gezi, Tanıtma ve Turizm K.
 10. Çevre Koruma Kulübü
 11. Satranç Kulübü
 12. Hayvanları Koruma Kulübü
 13. Sosyal Dayanışma ve Yar. K.
 14. Yeşilay Kulübü
 15. Sağlık, Temizlik, Beslenme K.
 16. Kızılay Kulübü
 17. Spor Kulübü
 18. Bilim–Fen ve Teknoloji Kulübü
 19. Fotoğrafçılık Kulübü
 20. Trafik Güvenliği ve İlkyardım K
 21. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü
 22. Okul Müzesi Kulübü
 23. İzcilik Kulübü
 24. Bilinçli Tüketici Kulübü
 25. Meslek Tanıtma Kulübü
 26. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü
 27. Engellilerle Dayanışma Kulübü
 28. Yeşili Koruma Kulübü
 29. Yeşilay Kulübü
 30. Felsefe Kulübü

 

 

 

YÜRÜRLÜK:

            Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.

 

 

Yönetim Kurulu

 

 

.......................................................                                       .......................................................

 

                 Başkan                                                                           Başkan Yardımcısı               

 

 

 

 

.......................................................                                       .......................................................

 

   Sekreter                                                                                         Sayman

 

 

 

 

 

     İncelendi                                                                                                      Uygundur

......../......./2015                                                                                            ......../......../2015                                                                                              

        

                                                                                 

Danışman Öğretmen                                                                                        Okul Müdürü

 

………………… YEŞİLAY KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

 

AY

HAFTA

 

AMAÇ

 

YAPILACAK ETKİNLİKLER

 

TOPLUM

HİZMETİ

 

BELİRLİ GÜN

VE HAFTALAR

EKİM

2

1.Öğrenci Kulübü iç yönetmeliğinin hazırlanması.
2. İlk kulüp toplantısının yapılması.   Kurulların oluşturulması.
3. Kurullardaki öğrencilerin görevlerinin açıklanması.

Yönetmeliğin hazırlanması

Toplum hizmeti ile alakalı olan yönetmelik hakkında

(SKY mad.12 bendleri) bilginin verilmesi

 

4

1.Öğrenci Kulübünün amaçlarının ve yıllık çalışma programının hazırlanması.
2.Öğrenci kulübü toplum hizmetlerinin belirlenmesi

Toplum hizmeti çalışmalarının belirlenmesi

Toplum hizmetlerinin seçilmesi

( Proje öneri formuyla öğrencilerin önerilerinin alınması )

   Cumhuriyet Bayramı

 

KASIM

2

1.Yeşilay kulübünün öğrencilere tanıtılması

Yeşilay Kulübü için

amblem yarışması

Sigaranın , ağız ve diş sağlığına olumsuz etkileri konusunda toplumu bilinçlendirmek

Kızılay Haftası

 

4

1. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.

Yeşilay konulu resim ve yazıların kulüp panosunda sergilenmesi

 

Sigara veya alkolden zarar görmüş biriyle röportaj yapmak

Çocuk Hakları Günü

Öğretmenler Günü

ARALIK

2

1.Yeşilayla ilgili sitelerin öğrenciler tarafından araştırılması

2.Vakıf Haftasının kutlanması Alkolizm nedir ?
3.Alkol , sigara ve uyuşturucu madde bağımlılığının toplumsal , psikolojik ,ekonomik boyutu.

Yeşilay’la ilgili internet site isimlerinin panoda duyurulması

 

 

İçki, uyuşturucu ve sigaranın zararları hakkında düzenlenen afişlerin kulüp panosuna asılması.

 

4

1. İçki, sigara ve uyuşturucu maddelerin insan sağlığına zararları.
2.İçki, sigara ve uyuşturucu madde bağımlılığı nedir?
3.Verem Savaş Eğitimi Haftası için özlü sözler hazırlanması

Öğrencilere
zararlı alışkanlıklarla ilgili
bilgiler verilmesi

 

 

Toplum kurallarına uyması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirmek

 

İnsan Hakları Günü

OCAK

2

1.Alkollü içki , sigara ve uyuşturucu maddelerin neden olduğu hastalıklar. Pasif içicilik nedir?
2. Alkollü içki, sigara ve uyuşturucu maddelerin zararlarını anlatan özlü sözler toplanması.

Verem Savaş Eğitimi Haftası ile ilgili
     yazı,şiir ve resimlerin
         panolara asılması

 

 

Verem savaş haftasıyla ilgili okul gazetesi oluşturmak

Veremle Savaş Eğitimi Haftası

4

1.Zararlı alışkanlıklardan korunma yolları.
2.Ülkemizdeki madde bağımlılığı durumunun diğer ülkelerle karşılaştırılması.
3.Verem Savaş Eğitimi Haftasının kutlanması

Toplum hizmeti çalışmalarının gözden geçirilmesi.

 

Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara yardımcı olma amacıyla ilçemizde belirlenen insanları ziyaret etmek.

 

 

ŞUBAT

2

1.Yeşilay haftası hazırlıkları.( Resim , şiir için okulda duyuru yapılması.)
II

Yeşilay Haftası ile ilgi duvar gazetesinin hazırlanması

İnsanları zararlı alışkanlıkları kullanmaya iten toplumsal sorunlarla ilgili çevredeki kişilerle ilgili röportaj yapmak

 

4

1.Yeşilay haftası hazırlıkları.( Toplanan dökümanların incelenip sergilenmeye uygun olanların belirlenmesi.)


2.Yeşilay haftası hazırlıkları.( Okul gazetesi için özlü sözler yazılması.)

Yeşilay haftası ile ilgili hazırlıkların yapılması

 

Sigaranın zararları hakkında toplumu bilinçlendirmek için afiş çalışmasının yapılması.

Sivil Savunma Günü

MART

2

1.Yeşilay haftası hazırlıkları.( Toplanan dökümanların incelenip sergilenmeye uygun olanların belirlenmesi.)

2.Yeşilay haftası hazırlıkları.( Okul gazetesi için özlü sözler yazılması.)

Okulda Yeşilay Haftası ile ilgili
program hazırlama

 

Yeşilay haftasıyla ilgili duvar gazetesinin düzenlenmesi

Yeşilay Haftası kutlamaları

4

1.Yeşilay haftasında basında çıkan haberlerin toplanması.
2.Yeşilay ile ilgili okul panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlanması
3. Uygun derslerde bu konuda hazırlıklı konuşmalar yapılması.

Yeşilay kulüp panosunun düzenlenmesi

 

Toplum kurallarına uyması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirmek

Köyümüzün çevre temizliğinin yapılması

Yaşlılara Saygı Haftası

NİSAN

2

1. Alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin trafik kazalarına etkileri.
2. Okul kütüphanesindeki Yeşilay ile ilgili kitapların incelenmesi.

Kanserle Savaş ve Propaganda Haftası
ile ilgili pankartlar,yazılar ve şiirlerin
panolarda sergilenmesi

 

Sigara ve alkolün aile yapısı üzerindeki etkilerinin araştırılması

 

Kanserle Savaş

4

1.Yeşilay ile ilgili kaynakların artırımı ile ilgili okul idaresi ile görüşülmesi.

2.Uyuşturucu madde bağımlılığından korunmanın yolları.

3. Kanserle Savaş ve Propaganda Haftası’nın kutlanması
4.Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası’nın kutlanması

23 Nisan ile ilgili çocukların uzak durması gereken zararlı alışkanlık ve maddeleri anlatan resimler hazırlanması

 

Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara yardımcı olma amacıyla köyümüzdeki belirlenen insanları ziyaret etmek

 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik

ve

Çocuk Bayramı

MAYIS

2

1. Alkollü içki, sigara ve uyuşturucu maddelerle mücadele eden diğer kurum ve kuruluşların araştırılması.
2. Sınıf öğretmenleriyle konuşulup Yeşilay ile ilgili şiir yazma yarışması düzenlenmesi.

Yeşilay’ın genel konularıyla
ilgili şiir, resim ve kompozisyon
yarışmaları düzenlenmesi

 

Okulu ve çevresini güzelleştirme çalışmaları

Okul bahçesinin bakım ve onarımının yapılması

Okul ve Çevresinin Temizlenmesi

Anneler Günü

4

1.Yarışmanın sonuçlandırılıp birinci olan şiirin okul panosunda sergilenmesi.

19 Mayıs ile ilgili yazı,şiir hazırlanması

Küçük yaşta sağlıklı bir insan bilincinin oluşturulması için zararlı alışkanlıkların sebeplerinin araştırılması, zararlı alışkanlıkları önleyici tedbirlerin neler olduğunun belirlenmesi, çevre halkının bu konuda bilinçlendirilmesi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

HAZİRAN

2

1.Yıllık çalışma programının gözden geçirilmesi. Gerçekleştirilemeyen konuların tespiti.
2.Yıllık Çalışma Raporunun hazırlanması.
3. Çalışma programı için kol öğrencilerinin görüş ve eleştirilerinin alınması
4.Yeşilay Kulübünün bir yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi.

Kulüp değerlendirme formlarının doldurması

 

Toplum büyüklerinin saygınlığını ve önemini kavratmak için kasabamızdaki belirlenen yaşlıları ziyaret etme

Dünya Çevre Günü

 

 Bu İçerik tüm hakları yazarı Sorubak.Com'a aittir ve içerik, yazarı tarafından Sorubak.Com Sitesi (http://www.sorubak.com) içerisinde yayınlanmıştır

www.sorubak.com

 
6 Ekim 2015 Salı 15:13 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1719 - Daniel Defoe'nun ünlü romanı 'Robinson Crusoe' yayımlandı.
1859 - Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak Süveyş Kanalı'nın kazılmasına, Mısır'ın Port Said kentinde başlandı.
1874 - Radyo dalgaları üzerinde çalışan ve bu yolla ilk haberleşmeyi sağlayan fizik bilgini Guglielmo Marconi doğdu.
1901 - New York, otomobiller plaka uygulamasını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu.
1914 - İngiliz Fransız kuvvetleri Çanakkale'ye çıkarma harekatı başlattı. Kara savaşları başladı.
1915 - Arıburnu Muharebeleri başladı.
1915 - Seddülbahir Muharebeleri başladı.
1918 - Türkiye'de, Kars ve Ardahan işgalden kurtuldu.
1925 - Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.
1926 - Türkiye İstatistik Kurumu (o dönemki adıyla Merkezi İstatistik Dairesi) kuruldu.
1926 - İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini şah ilan etti.
1941 - Başkomutan Mustafa Kemal'in yaveri Salih Bozok vefat etti.
1945 - 46 ülkeden gelen delegeler Milletler Cemiyeti'nin yerini alacak Birleşmiş Milletler'i kurmak üzere San Fransisco'da bir araya geldi.
1946 - İstanbul Ankara hattında yataklı tren seferleri başladı.
1953 - Cambridge Üniversitesi'nde iki bilim adamı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan deoksiribonükleik asit (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldular.
1957 - Antalya'nın Fethiye ilçesinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu: 67 kişi öldü.
1962 - Anayasa Mahkemesi kuruldu.
1974 - Portekiz'de Karanfil Devrimi: General Antonio Spinola'nın yönettiği askeri ayaklanmayla Salazar'ın faşist diktatörlüğü devrildi.
1976 - Portekiz'de faşist diktatörlük sonrasında yapılan ilk serbest seçimleri Mario Soares liderliğindeki Sosyalist Parti kazandı.
1983 - Pioneer 10, Plüton'un yörüngesini aştı.
1990 - ABD uzay mekiği Discovery'nin mürettebatı, ilk uzay teleskobu Hubble'ı yer çevresinde yörüngeye oturtmayı başardı.
2000 - TBMM'de grubu bulunan beş siyasi partinin genel başkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'i cumhurbaşkanlığına aday gösteren öneriyi imzalayarak TBMM'ye sundu.
2001 - Merkez Bankası'na özerklik getiren yasa TBMM'de kabul edildi.
2005 - Bulgaristan ve Romanya'nın, Avrupa Birliği'ne girişi için müzakereler başladı.
2005 - Japonya'da tren kazası: 107 ölü.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık