Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Ana Sayfa » ZÜMRELER » 2015 2016 Türk Dili ve Edebiyatı sene başı zümresi zümre tutanağı

2015 2016 Türk Dili ve Edebiyatı sene başı zümresi zümre tutanağı

2015 2016 Türk Dili ve Edebiyatı dersi sene başı zümresi zümre öğretmeler kurulu toplantı tutanağı indir

 
5 Eylül 2015 Cumartesi 18:28 
Yorum YapYazdır
 
2015 2016 Türk Dili ve Edebiyatı sene başı zümresi zümre tutanağı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………… LİSESİ SENE BAŞI EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ

1. ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Dersin Adı :

Dil ve Anlatım, T. Edebiyatı, Seçmeli Dil ve Anlatım,Seçmeli Türk Edebiyatı

Zümre No   :

1

Zümre Başkanı:

 

Toplantı Yeri :

Kütüphane

Toplantı Tarihi :

19.09.2015

Toplantı Saati :

10.00

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE EDEBİYAT GRUBU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

 

1

 

4

 

 

2

 

5

 

3

 

6

 

 

                 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama. Zümre Başkanının ve yazmanının seçilmesi.

2. Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması.

 1. 2012-2015 Eğitim ve Öğretim yılındaki edebiyat grubu ders başarılarının değerlendirilmesi.

4. 2012-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Eğitim Bölgesi edebiyat grubu il zümre tutanağının ve Zümre Başkanlar Kurulu tutanağını incelenmesi.

5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 15.08.2011 Tarih ve 114 Sayılı kararının incelenmesi.(14.08.2011 Tarih ve 114 Sayılı Karar.Türk Edebiyat, Dil ve Anlatım derslerinin değişen müfredatı)

 1. Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları, dersin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak, plânlamanın bu doğrultuda yapılması; (1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu)
 2. “Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” (2104 Sayılı TD) ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” ve bunların plânlanması; (2488 sayılı Tebliğler Dergisi)
 3. Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinin amaçlarının incelenmesi.

9. Programda belirtilen hedef ve davranışlar/kazanımlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem-tekniklerinin belirlenmesi;

10. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi, müfredat doğrultusunda konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve ünitelendirilmiş yıllık-ders plânlarının hazırlanması durumlarının görüşülmesi; (Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge – 2551 ve 2575 Sayılı Tebliğler Dergisi)

11. Diğer zümre öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği esasları,

12. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, öğretim programlarına yansıtılmasını sağlayıcı kararların alınması,

13. Derslerin daha canlı ve verimli işlenebilmesi için gerek duyulan, kaynak kitap, araç-gereç, vb. ihtiyaçların belirlenmesi, bunların temini için okul yönetimiyle gerçekleştirilecek işbirliği, eğitim bölgesindeki imkânların ortaklaşa kullanılması; (Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği-Md:10-2529 ve 2588 Sayılı Tebliğler Dergileri),

14. Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği olarak, öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda uygulanabilir kararların alınması;

15. Yazılı ve sözlü sınav uygulamaları, Ölçme ve değerlendirme ile ilgili kararlar,Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme. (Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:16,17,18,19,20,21 ve 22. Maddelerinin incelenmesi),

     a.Birinci ve ikinci dönemde yapılacak yazılı sınav sayıları ve sınavların şekli, zamanı.

     b.Yazılı sorularının hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar. (soru adedi,soruların niteliği…)

     c. Ortak sınavların zamanı, şekli ve sınav esasları.

     d.Sözlü değerlendirme ile ilgili esaslar.

 1. Öğrencilere verilecek proje/ödev konularıyla ilgili esasların ve kaynaklarının belirlenmesi; ödev konularının tespiti, ödevlerin ve projelerin hazırlanmasında öğrencilerin ihtiyaçları, ye­tenekleri, çevre ve okul şartlarının göz önünde bulundurulması; ödevlerin araştırmayı özendirici olması; Ödevlerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak esasların belirlenmesi. (Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik-8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ve 21, Maddeler ; 2300 Sayılı Tebliğler Dergisi),

17. 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında belirli gün ve haftalarla ilgili değerlendirmeler.

 1. Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım derslerinde araç-gereç kullanımı, yardımcı kaynaklarla ilgili değerlendirmeler.

19. 2015 YGS ve LYS sonuçlarını değerlendirilmesi, başarını artırılması için alınacak tedbirler.

 1. Öğretmen olarak görevlerimiz nelerdir?(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 79. Madde)
 2. Güzel Türkçemizin konuşma ve yazma kurallarının iyi kullanılması ve öğretilmesi için iş birliği yapılması
 3. Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Toplantı, iyi dilek ve temennilerle başladı, toplantıda tüm zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görüldü.

………………., oy birliği ile Zümre Başkanı seçildi.Kurul yazmanlığına …… getirildi.

 

2. 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılını en sonzümresinde alınan kararları zümre öğretmenlerinden ………………… kurula sundu. Alınan kararlar ve bu kararların uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki maddeler belirlendi.

-Eğitim ve öğretim belirlenen plan çerçevesinde yürütülmüştür.,

-Yıllık planlar yapılırken Çalışma Takvimine ve ilgili yönetmeliklere uyulmuştur.

- Yazılı ölçme değerlendirmelerde çok sorulu, açık, anlaşılır, sınıftaki her seviyeye uygun, yoruma mahal vermeyecek biçimde sorular hazırlanmıştır

-Bir önceki öğretim yılında; yıllık ödevler zümrede de belirtildiği gibi yıl içinde gerekli rehberlik yapılarak, nisan ayının son haftasında toplandığı, ödevlerin tertip-düzen, konunun işlenişi, araştırma, zamanlama ve alıştırmaların doğruluğu yönünden değerlendirilerek uygun görülen notların verildiği tespit edilmiştir.

-Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı dersi konularına paralel olarak ihtiyaç duyulan konularda diğer şube öğretmenleri ile işbirliği içinde bulunulmuştur

-Atatürk’ün Türk dili ve edebiyatı konusundaki görüşleri, katkıları ve kazandırdıkları, bu amaçla Türk Dil Kurumunu kurması hakkında öğrenciler sık sık bilgilendirilmiştir.

-Atatürkçülükle ilgili konular yönergeler doğrultusunda yıllık planlarda gösterilmiş ve derslerde işlenmiştir.

-Öğrenci başarısını artırmak için: öğrenci velileri ile işbirliği yapılmıştır.

-Ders esnasında öğrencilere sık sık söz verilip derse katılımları sağlanmıştır.

-Öğrencileri ödüllendirme yoluna gidilip derse olan ilgi ve isteklerinin artırılmasına çalışılmıştır.

- Soruların seviyeye uygun olmasına dikkat edilmiştir.

-Öğrencilerin ders araç gereç ve malzemeleri kontrol edilip derse karşı sorumlulukları artırılmaya çalışıldı.

-Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okul kütüphanesinden yararlanmada bir önceki eğitim-öğretim yılına göre artış sağlanmıştır.

-Okuma saati etkinliği uygulanmıştır.

-Belirli Gün Ve Haftalarla ilgili görevli öğretmenler görevlerini başarıyla yerine getirmişlerdir.Belirlenen plan doğrultusunda salon içi ve dışı faaliyetler düzenlenmiştir.

-Öğrencilerin çeşitli kurumlarca düzenlenen yarışmalara katılımları sağlanmıştır.Öğrencilerin hazırlanması konusunda zümre öğretmenleri gerekli rehberlik çalışmalarını yapmışlardır.

 

2012-2015 Eğitim ve Öğretim yılında da zümre toplantıları ile ilgili aşağıdaki kararlar alındı.

*Her zümre toplantısında, bir önceki zümrede alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmesine,

*Dersler işlenirken Atatürkçülükle ilgili konulara yer verilmesine, ayrı bir ders saati ayrılmamasına, işlenen konuların deftere işlenmesine,

*Ders anlatırken daha çok öğrenci merkezli öğretim metotlarının uygulanmasına,

*Derslere her zaman hazırlıklı girilmesine,

*Yardımcı ders araç gereçleri olarak, en son basım İmla Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Osmanlıca-Türkçe Sözlük, büyük boy çizgisiz defter almalarının öğrencilere tavsiye edilmesine,

*Her dönemde yazılı yoklamaların en az birinin ortak sınav şeklinde yapılmasına,

*Bir önceki öğretim yılı sonunda derslere göre müfredatların bitirilmesi ile ilgili raporların titizlikle incelenmesine, işlenmeyen konular varsa bu konuların işlenmeme nedenleri tartışılıp yeni öğretim yılı için alınacak tedbirler karara bağlanmasına,

*Derslerin müfredatlarında yer alan konular incelenmesine, gerekli görüş birliği sağlandıktan sonra yıllık planlar zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanıp imzalanmasına,

*Yıllık ders planları hazırlanırken, dersin amaçları ile konuların özel amaçları arasında sağlam bir bağ kurulmasına ve bu amaçlara yıllık planlarda yer verilmesine,

*Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ile aynı şubede dersi olan öğretmenler arasında toplanılarak işbirliği yapılmasına,

*Derslerde yararlanılacak ve öğrencilere aldırılacak araç-gereçlerin okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak tespit edilmesine,

*Konuların işlenişinden, kullanılacak metot ve tekniklerin neler olduğu belirlenerek, mutlaka metot ve tekniklerin uygulanmasının sağlamasına, bu konuda öğretmenlerin sürekli bir arayış içine girmeleri ve kendilerini yenilemelerine, konulara göre uygulanacak metotlara ve tekniklere yıllık planda yer verilmesine,

*Okulda stajyer öğretmen bulunması halinde; bunların yetiştirilmesi için okul müdürlüğünün hazırladığı planlama çerçevesinde çalışma yapılmasına,

*Sınıf geçme yönetmeliklerine uygun olarak hareket edilmesine ve en son yapılan değişikliklerle ilgili olarak okul idaresinden bilgi alınmasına,

*Başbakanlıkça ve Bakanlıkça gönderilen genelgeler ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen ve okul müdürlüğünce gerekli görülecek diğer konular üzerinde de görüşmeler yapılmasına,

*Öğrenci başarısının arttırılması için; Öğrencilere kitap okuma zevkinin kazandırılmasına, Sınıf seviyelerinin tespit edilerek konuların zaman zaman tekrar edilmesine, ön hazırlık çalışmalarının kontrol edilmesine,

kütüphanenin önemi konusunda bilgi verilerek öğrencilerin teşvik edilmesine karar verilmiştir.

 

 1. Zümre başkanı Mehmet ÇOŞKUN, öğrencilere Bakanlık tarafından haziran döneminden sonra eylül döneminde de ikinci bir sınavı hakkı verdiğini, bu durumun öğrencilerin lehine olduğunu belirtti. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılına ait başarı durumunu zümre öğretmenlerinde Cemal DEMİRKOL tablo halinde kurula sundu. Başarı durumu gözden geçirildi ve aşağıdaki tablo görüldü:

 

 

 

Dil ve Anlatım (%)

Türk Edebiyatı (%)

9/A: 100

10/A: 100

11/A: 100

12/A: 100

9/A: 100

10/A: 100

11/A: 100

12/A: 100

9/B: 100

10/B: 100

11/B: 100

12/B: 100

9/B: 100

10/B: 100

11/B: 100

12/B: 100

9/C: 100

10/C: 100

11/C: 100

12/C: 100

9/C: 100

10/C: 100

11/C: 100

12/C: 100

9/D: 100

10/D: 100

11/D: 100

12/D: 100

9/D: 100

10/D: 100

11/D: 100

12/D: 100

 

10/E: 100

11/E: 100

12/E: 100

10/E: 100

11/E: 100

12/E: 100

 

10/F:100

12/F: 100

10/F:100

11/F: 100

12/F: 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. .İlgili zümre tutanakları zümre öğretmeni Mahmut HASGÜL tarafından okundu. Gerek Eğitim Bölgesi Edebiyat Grubu zümre başkanlarının gerekse Zümre Başkanlar Kurulunun aldığı kararların yönetmelikler ve yönergeler doğrultusunda alındığı tespit edildi. Yıllık planlar hazırlanırken, eğitim ve öğretimin diğer konuları planlanırken ilgili zümrelerin kararlarına uyulacaktır.

 

 1. Talim ve Terbiye Kurulu’nun Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinde yaptığı değişiklikleri içeren açıklamayı zümre başkanı ………………… kurula okudu. Yıllık planların 14.08.2011 Tarihinde gerçekleştirilen değişiklikler doğrultusunda 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılına hazırlanılması kararlaştırıldı.Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleriyle ilgili değişikliklerin TTB’nin web sayfasında yer aldığını açıkladı.Yıllık planlar yapılırken bütün zümre öğretmenlerinin değişikliklere uymalarının zorunluluk olduğu hatırlatıldı.Yapılan araştırmaya göre aşağıdaki değişiklikler tespit edildi:

DİL VE ANLATIM 9,10,11 VE 12.SINIFLAR KAZANIMLARIN ÜNİTELERE GÖRE DAĞILIMI

DOKUZUNCU SINIF HEDEF-KAZANIM TABLOSU

KAZANIM SAYISI

 

 

Yeni

Eski

 

I. ÜNİTE:

İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR             

10

15

 

II. ÜNİTE:

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ          

5

5

 

III. ÜNİTE:

SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

9

28

 

IV. ÜNİTE:

KELİME BİLGİSİ

15

66

 

V. ÜNİTE:

CÜMLE BİLGİSİ

16

70

 

VI. ÜNİTE:

PARAGRAF BİLGİSİ

18

56

 

 

TOPLAM

73

240

 

ONUNCU SINIF HEDEF-KAZANIM TABLOSU

KAZANIM SAYISI

 

 

 

Yeni

Eski

 

I. ÜNİTE:

SUNUM-TARTIŞMA-PANEL

9

37

 

II. ÜNİTE:

ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ

21

42

 

III. ÜNİTE:

ANLATIM TÜRLERİ

94

221

 

 

TOPLAM

124

300

 

 

 

 

 

 

ON BİRİNCİ SINIF HEDEF-KAZANIM TABLOSU

KAZANIM SAYISI

 

 

 

Yeni

Eski

 

I. ÜNİTE:

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

2

8

 

II. ÜNİTE:

ÖĞRETİCİ METİNLER

90

171

 

III. ÜNİTE:

SÖZLÜ ANLATIM

21

45

 

 

TOPLAM

113

224

 

 

 

 

 

 

ON İKİNCİ SINIF HEDEF-KAZANIM TABLOSU

KAZANIM SAYISI

 

 

 

Yeni

Eski

 

I.ÜNİTE

SANAT METİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ

13

16

 

I. ÜNİTE:

SANAT METİNLERİ

53

187

 

II. ÜNİTE:

SÖZLÜ ANLATIM

52

70

 

III. ÜNİTE:

BİLİMSEL YAZILAR

14

22

 

 

TOPLAM

132

295

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

DİL VE ANLATIM DERSİ -   MÜFREDATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER:

Sınıf

Ünite

Konu

Durum

9

2

Telaffuz ile Türkçenin ses özellikleri

Konular yer değiştirmiş

9

3

Yazım kuralları

YOK

9

3

Noktalama

YOK

9

4

Kelimede yapı

YOK

9

4

Kelime grupları

2 kazanıma inmiş

9

5

Cümle ögeleri

YOK

9

5

Cümlenin yapısı

YOK

9

5

Anlatım bozuklukları

YOK

9

6

Paragrafın boyutu

YOK

9

6

Paragraf çeşitleri

YOK

10

3

Anlam kayması (fiiller)

YOK

10

3

Fiil kipleri ve şahıs ekleri (fiiller)

YOK

10

3

Fiil yapısı (fiiller)

YOK

10

3

Ek fiil (fiiller)

YOK

11 ve 12. sınıf konularında değişiklik yok. Ancak kazanım sayılarında azalma var….

 

DOKUZUNCU SINIF: ÜNİTELER (DEĞİŞEN HALİYLE..)

I.ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

1. İletişim

2. İnsan, İletişim ve Dil

3. Dil-Kültür İlişkisi

 

II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

1. Dillerin Sınıflandırılması

2. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

 

III. ÜNİTE: SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

1. Türkçenin Ses Özellikleri

2. Telaffuz (Söyleyiş)

 

IV. ÜNİTE: KELİME BİLGİSİ

1. Kelimede Anlam ve Kavram

2. Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı

2.1. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler

2.2. Kelimelerde Anlam Değişmeleri

3. Kelime grupları

 

V. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

1. Cümlede Anlamın Oluşumu

2. Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler

2.1. Haber Cümleleri

2.2. Dilek- İstek Cümleleri

2.3. Haber ve Dilek Kiplerinde Soru

2.4. Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk - Olumsuzluk

3. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

 

VI. ÜNİTE: PARAGRAF BİLGİSİ

1. Anlatım Birimi Olarak Paragraf

2. Paragrafta Yapı

3. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce

4. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

5. Metin ve Paragraf

 

Bilhassa 9. Sınıf DİLAN ‘a dikkat….

Çıkarılan konular "yazım kuralları”, “noktalama işaretleri”, “kelimede yapı”, “cümlenin öğeleri”, “cümle türleri” ve “anlatım bozuklukları” gibi konular.

 

TÜRK EDEBİYATI DERSİ - MÜFREDATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER

 

Sınıf

Ünite

Konu

Durum

9

1

Edebiyat ve Gerçeklik

Kaldırılmış

9

2

a,b,c,d,e,f,g,ğ diye sıralanan başlıklar kazanım olmuş

Değişmiş

9

2

“Şiir Okuma”

Eklenmiş

9

2

Manzuma ve şiir Örneklerini İnceleme

Kaldırılmış

9

3

a,b,c,d,e,f diye sıralanan başlıklar kazanım olmuş

Değişmiş

9

3

“Anlatmaya Bağlı Metinleri Okuma”

Eklenmiş

9

3

“Anlatmaya Bağlı Metinleri İnceleme”

Kaldırılmış

9

3

“Göstermeye Bağlı Metineleri İnceleme”

Kaldırılmış

9

4

“Öğretici Metinleri Okuma”

Eklenmiş

10

 

Değişiklik yoktur

 

11

1

Edebiyatın Sosyal ve s-Siyasi Hayatla İlişkisi

Kaldırılmış

11

1

Yenileşme Dönemi

1.Ünite oldu

12

2

“Toplumcu Şiir Zevk Ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar”

2.üniteye 5. Madde olarak eklendi

9,10,11 ve 12, sınıfların Türk Edebiyatı dersiyle ilgili kazanımlarda azalma oldu.

 

 

 

 1. Türk Milli Eğitiminin Amaçları ve Temel İlkeleri zümre öğretmeni ………………………, tarafından okunarak Milli Eğitimin Temel Amaçları ve ortaöğretim kurumlarının amaçlarına uygun olarak aşağıdaki ilkeler doğrultusunda derslerin işlenmesine karar verilmiştir.

 

Millî Eğitimin genel amacı bütün bireyleri; Atatürk  İnkılâp ve İlkelerine  ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. “Ortaöğretimin  amacı; öğrencilere asgarî  ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime hem mesleğe veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.”

Zümre öğretmenlerinden …………………….., hem yukarıdaki ilkeler hem de Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri olan aşağıdaki ilkeler ışığında öğrenci yetiştirmenin temel hedefimiz olduğunu söyledi.

Genellik ve Eşitlik, Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları,  Yöneltme, Eğitim Hakkı , Fırsat ve İmkân Eşitliği,          
Süreklilik,  Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, Demokrasi Eğitimi, Lâiklik,   Bilimsellik, Plânlılık,   Karma Eğitim, Okul ile Ailenin İş Birliği,   Her Yerde Eğitim

 

 1. Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürk’ün müspet ilimler alanındaki görüş ve düşünüşleri için 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi kurul tarafından incelendi. Zümre öğretmeni Güngör GÜR, en son yayımlanan 2488 Sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamaların ve yönlendirmelerin esas olduğunu belirtti.Atatürkçülük konularının müfredatta var olan şekliyle yıllık planlarda uygulanması kararı alındı.Ayrıca il zümre sinde alınan karar ı da gündeme getirdi. Buna göre Atatürkçülükle ilgili aşağıdaki açıklamalara uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

-Eski Türk Edebiyatı : Atatürk’ün tarih görüşü, milliyetçilik anlayışı, birlik ve beraberlik konularındaki görüşleri, Atatürk’ün Türk Tarih Kurumunu kurmasındaki amaçları, millet olmada tarih şuurunun önemi, Atatürk’ün tarihe verdiği önem,Atatürk’ün edebiyat ve sanat anlayışı, Atatürk’ün evrensel sanat görüşleri.

-Güzel Sanatlar ve Edebiyat: Atatürk’ün sanat ve edebiyat anlayışı “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” Atatürk’e ait bu özdeyişin vurgulanması ve açıklanması.

-Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler: Atatürk’ü anlatan şiirler, Atatürk’ün sanat toplum görüşü, sanat eserleriyle toplumu aydınlatmanın yolları, geleneklerin bir millet açısından önemi.

-Olay Çevresinde Oluşan Metinler: Atatürk’ün çağdaşlık anlayışı, Atatürk ve değişim, Atatürk ve Batılılaşma, Atatürk’ün halkçılık anlayışı.

-Türk Destanları ve Göktürk Kitabeleri okutulurken,Atatürk'ün Tarih ve Milli Birlik anlayışı;

-Dede Korkut hikayeleri okutulurken devlet teşkilatı,eski ve yeni yönetim şekilleri;

-Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden parçalar okutulurken,Cumhuriyet döneminde kıyafet alanında yapılan değişiklikler;

-Namık Kemal, Tevfik Fikret,Mehmet Akif Ersoy,Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Emin Yurdakul'dan seçilmiş parçalar okutulurken,Atatürk'ün "Vatan" ve "Millet" anlayışı;

-Ahmet Mithat,Recaizade Ekrem,Hüseyin Rahmi Gürpınar,Halide Edip Adıvar ve Halit Ziya Uşaklıgil gibi yazarlardan alınan roman örnekleri işlenirken,konu ile ilgili Atatürk'ün toplum alanında yaptı~ı yenilikler,Türk kadınına sağladığı haklar:

-Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp' in dil ile ilgili makalelerinden örnekler verilirken,Atatürk'ün "Dil"anlayışı ve yeni harfleri kabul edişi (Bu arada "Milli Eğitimle ilgili Söylev ve Demeçler"isimli eserdeki Atatürk'ün 9 Ağustos 1928 de Sarayburnu'nda söylediği demeç,işlenecek bir metin olarak alınabilir.) üzerinde durulmalıdır.

-Ders kitaplarında yer alan diğer yazarlara ait metinler işlenirken de ilgisine göre,Atatürk ve İnkılabıyla bağlantı kurulmaya çalışılmalıdır.

-Sınıflarda Bakanlığımızın tavsiye ettiği Atatürk'le ilgili yayınlardan öğrenci seviyesinde uygun Atatürk kitaplığı kurulmaya çalışılmalı;her öğrencinin bir kitabı okuyarak sınıfta arkadaşlarına sözlü olarak takdim etmesi istenmeli ilkeleri üzerinde durulmalıdır.

-Öğrenciler,Atatürk'le ilgili şiir ve özdeyişleri toplamaya ve bir Atatürk Şiileri Antolojisi meydana getirmeye teşvik edilmelidir.

-Her ay değiştirilecek şekilde,bir panoda haber levhası hazırlatmalı,gazete ve dergilerde Atatürk hakkında çıkan şiir ve yazılarla öğrencilerin yazdıkları aynı konudaki şiir ve yazılar bu levhaya konulmalı;sınıf öğrencilerinin bilgi edinmeleri sağlanmalıdır.Daha sonra bu yazılar,gelecek yıllarda kullanılmak üzere sınıflarda tutulacak birer dosya da toplanıp saklanmalıdır.

-Yıl içinde yazdırılacak ödevlerinden en az birisi Atatürk'ün ilke ve görüşleri ile ilgili özdeyişlerin açıklanması konusunda verilmelidir.

-Ders kitabındaki metinlerde geçen kelimelerle cümleler yaptırılırken, sık sık Atatürk inkılabıyla ilgili     cümlelerden örnekler bulundurulmalı;dil bilgisinde de,cümle analizleri üzerinde durulurken gene Atatürk inkılabıyla ilgili cümleler alınmalıdır.

-Öğrencilerden,bulundukları yerde ve yakın çevrede Atatürk’le ilgili müze ve anıtları görmeleri istenmeli; derslerde gezi notları,Atatürkçülük duygusu ile birleştirilerek sözlü veya yazılı olarak anlattırılmalıdır.

-Son sınıfta öğrencilerin,bulundukları yerde Kurtuluş Savaşına katılan veya Atatürk'ü tanıyıp İnkılabına tanık olan kimseler varsa;onlarla önceden hazırlanacak bir plana göre konuşmalar yaptırılmalı ve bunlar derste anlattırılmalıdır.

Bütün bunlar dışında,öğrencilerin ellerinde bulunan Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım kitaplarında yer alan Atatürk,Kurtuluş Savaşı,Atatürk İnkılap ve ilkeleriyle ilgili bulunan "Serbest Okuma" parçaları da,kitaptaki esas metinler gibi işlenmelidir.

KARAR: Belirtilen konuların yıllık planlara yansıtıldığı şekilde dikkatle, titizlikle ve özenle verilmesine ve Atatürkçülük ile ilgili konularda Tarih dersi öğretmenleriyle iş birliği yapılmasının devamına karar verildi.

 

8. Cemal DEMİRKOL tarafından Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım dersinin müfredatının olduğu 2575 sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki öğretim programlarının amaçları okundu ve kurul bu amaçlar doğrultusunda bilgilendirildi.Derslerin işlenişi sırasında eğitim ve öğretim yılı boyunca bu amaçların gerçekleşmesine çalışılacaktır.

 

9. Derslerin işlenişi sırasında” beyin fırtınası, inceleme, uygulama, araştırma, örnek olay incelemesi, iş birliğine dayalı öğrenme, çoklu zekâ, takrir, soru-cevap, bireysel ve grupla çalışma, problem çözme, tümevarım, tümdengelim, çözümleme, sentez, dramatizasyon, dikte, taklit, akıl yürütme, metin çözümleme ve örnek okuma” gibi tekniklerin kullanılmasına karar verildi.

 

10. 2015-2016 Çalışma Takvimi incelenerek I. Dönemde 90, II. Dönemde 90 iş günü; I. Dönemde 18, II. Dönemde 18 haftanın bulunduğu tespit edildi. Yıllık planların Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge – 2551 ve 2575 Sayılı Tebliğler Dergisi doğrultusunda yapılarak okulun açıldığı tarihe kadar hazır olması kararlaştırıldı.İl zümresinde alınan karar da benimsendi.

 

 1. Diğer zümre-bölüm öğretmenleriyle iş birliği yapılacak ünite ve konular:

-9. Sınıf Türk Edebiyatı derslerinde Edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi konusunda müzik ve resim dersi öğretmenleriyle

-9.sınıf Türk Edebiyatı dersinde Atatürk’ün sanat anlayışı konusunda TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretmenleriyle,

-9.sınıf TED dersinde Türk Edebiyatı Dönemleri konusunda Tarih ve Coğrafya öğretmenleriyle,

 

-9. Sınıf Dil ve Anlatım derslerinde Türkçenin Dünya Dilleri arasındaki yeri konularında Tarih ve İngilizce öğretmenleri,

-10. Sınıf Dil ve Anlatım derslerinde Destansı Anlatım konularında Tarih öğretmenleri; Tartışmacı, Düşsel ve Kanıtlayıcı Anlatım konularında Felsefe öğretmenleri,

-10. Sınıf Türk Edebiyatı dersleri Öğretici Metinler konularında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri,

-10. Sınıf Türk Edebiyatı derslerinde İslamiyet Öncesi, İslami Devir ve Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı konularında Tarih öğretmenleri ve Dini-Tasavvufi Türk şiiri konusunda Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Felsefe öğretmenleri,

-11. Sınıf Dil ve Anlatım derslerinde Biyografi ve Söylev konularında Tarih öğretmenleri, Eleştiri konusunda Felsefe öğretmenleri,

-11. Sınıf Türk Edebiyatı derslerinde Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı ile Millî Edebiyat konularında Tarih öğretmenleri,

-12. Sınıf Türk Edebiyatı derslerinde Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının tüm ünitelerinde Tarih öğretmenleri,

-12. Sınıf Dil ve Anlatım derslerinde Açık Oturum, Sempozyum, Konferans, Forum, Münazara, konularında tüm öğretmenler, Bilimsel Yazılar konusunda Felsefe öğretmenleri ile işbirliği yapılacağı kararı alındı.

-Türkçenin doğru ve düzgün kullanılması, Türkçeni bir kültür taşıyıcısı olması, dilin bir milletin kimliğinin devamında ve o milletin özgür bir şekilde yaşamasında olan etkisi konularında diğer zümre öğretmenleriyle sürekli iletişim halinde olunması kararlaştırıldı.

 

 1. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin değerlendirilerek Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım dersinde bu bilimsel ve teknolojik gelişmelerin nasıl kullanılacağının öğrencilere hatırlatılması hatta mümkünse ders içinde o gelişmeyle ilgili dramatizasyon çalışmasının yapılması kararı alındı.

 

13. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için okulda kaynakların yeterli olduğu ihtiyaç duyulduğunda eğitim bölgesindeki diğer okullardan karşılanması kararı alındı. Öğrencilerin okul kütüphanesinden daha çok yararlanması ve özellikle boş zamanlarında öğrencinin vaktini kütüphanede geçirmesi için küçük görevler veya derslere göre ödevler verilmesi ve bu ödevleri öğrencinin okul kütüphanesinden yararlanarak yapması kararı alındı.

 

14. Zümre öğretmeni …………………….., derslerin işlenişinde öğrenci merkezli ders anlatım tekniğinin kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğini açıklayarak öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmelerinin sağlanmasının önemine işaret etti. Derse hazırlıklı gelmeyen öğrencilerin uyarılması ve bu durumun sözlü notunu etkileyeceğinin vurgulanması kararlaştırıldı. ………………………. bazı konularda öğrencilerin ödüllendirme yoluna gidilmesinin de etkili olacağını vurguladı…………….., farklı mekanların, değişik ortamların öğrencileri tekdüzelikten kurtaracağını belirterek derslerin aksamasına yol açmadan ilimizdeki bazı tarihi mekanların derslerle ilişkilendirilmesinin bunun da o mekanda gerçekleşmesinin araştırılmasını faydalı olacağını dile getirdi. Derslerde öğrenci başarısını artırma açısından aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 • Öğrencilerin motive edilmesine ve öğrenciye cazip hedefler gösterilmesine,
 • Öğrencilerin derste devamlı aktif tutulmasına,
 • Öğretmenlerin de derslerini anlatırken aktif olmalarına,
 • Tahtayı her derste kullanmanın alışkanlık haline getirilmesine,
 • Konular anlatılırken güncellenerek  ilgi çekici hale getirilmesine,
 • Kitap okuma alışkanlığının  arttırılmasına .
 • Yerel imkanların kullanılmasına,
 • İlimizdeki tarihi mekanların derslerin özelliğine göre kullanılmasına,
 • Gerek dünya edebiyatından gerekse Türk edebiyatından seçilen edebi değeri olan filmlerin konferans salonunda gösterilmesine,
 • Daha önceki yıllarda olduğu gibi edebiyatımızın ve kültür hayatımızın önemli şahsiyetlerinin okulumuzda konferans vermelerinin faydalı olacağına karar verildi.

15. Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:16,17,18,19,20,21 ve 22. Maddeleri Mehmet YETGİN tarafından okundu. Bu maddelerdeki açıklamalar doğrultusunda aşağıdaki kararlar alındı:

a)Her dönemde haftalık ders saati bir veya iki olan derslerde en az iki, üç veya daha fazla olan derslerde en az üçer yazılı sınav yapılacaktır. Bu sınavların birincisi ve üçüncüsü test şeklinde ikinci sınav ise klasik sınav olarak gerçekleşecektir.

 

 

 

SINAV TARİHLERİ

 

BİRİNCİ DÖNEM : TÜRK EDEBİTYATI-DİL VE ANLATIM   (BÜTÜN SINIFLAR)

1.SINAV

2.SINAV

3.SINAV

 

 

 

 

İKİNCİ DÖNEM : TÜRK EDEBİTYATI-DİL VE ANLATIM   (BÜTÜN SINIFLAR)

1.SINAV

2.SINAV

3.SINAV

 

 

 

 

b) Sorular o sınıfta derse giren öğretmenler tarafından ortak hazırlanacaktır.Test sınavlarında çoktan seçmeli, klasik sınavlarda ise açıklamalı, yorumlamalı, açık uçlu, cümle tamamlamalı, boşluk doldurmalı gibi çeşitli olacaktır. Sorular işlenen konulardan ve öğrencinin seviyesine uygun olması esastır.

c) 1. Ve 3. Sınavlar ortak yapılacak ve test şeklinde olacaktır.

d) Sözlü notları öğrencinin sadece ders başarısına göre taktir edilmeyecektir. Okuldaki sosyal etkinliklere katılması, okulun başarısına katkı sağlayacak her türlü faaliyette bulunması durumlarına göre de sözlü notu taktir edilecektir.Her dönemde bütün zümre öğretmenleri ikişer sözlü notu verecektir. Bütün derslerde bu uygulama esastır.(Haftalık ders saati bir de olsa fazla da olsa ikişer sözlü notu verilecektir.)

 

 

 1.    2182 ve 2300 sayılı Tebliğler Dergilerinden Ödev Yönetmeliği Mehmet YETGİN tarafından okundu. Yapılan açıklamalardan sonra:

1. Ödevlerin araştırmaya, incelemeye, düşünmeye ve karşılaştırmaya yönelik olmasına dikkat edilecektir.

2. Çevre şartları ve imkânların dikkate alınacaktır. Okul kütüphanesinde, çevre kütüphanelerinde ve öğrencinin elinde bulunan kaynaklara dikkat edilecektir.

3. Öğrenciyi dersten soğutacak, bıktıracak, yoracak biçimde yoğun ödev uygulamasından kaçınılacaktır.,

4. Verilen ödevlerin takibi yapılacaktır. Belli zamanlarda kontrolleri yapılarak öğrenciye rehberlik yapılacaktır.

5. Ödevlerin verileceği ve toplanacağı tarihi önceden öğrencilere duyurulacaktır.,

7. Ödev değerlendirme esasların öğrencilere açıklanacaktır.

8. Ödevlerin hazırlanmasında teknolojik araçlardan yararlanmaları sağlanacaktır.

9. Ödevler 7 sayfadan az, on beş sayfadan çok olmayacaktır.

10. Ödevler notla değerlendirildikten sonra öğrencilere dağıtılacak ve öğrencinin incelemesine imkan verilecektir.

12. Denetlemeye yetkili kimseler tarafından istenildiğinde gösterilebilmesi için, notla değerlendirilmiş ödevlerin ders yılı sonuna kadar saklanması sağlanacaktır.

Bu kararlar ışığında ödev konuları aşağıdaki şekilde tespit edildi:

                LİSE 1. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ KONULARI

1. 7 sayfadan az olmamak şartıyla herhangi bir metin üzerinde belli başlı ses olayları (ses düşmesi, ses türemesi, ulama, ünsüz yumuşaması, ünsüz sertleşmesi, büyük sesli ve küçük sesli uyumu) tespiti çalışmasının yapılması,

2. 7 sayfadan az olmamak şartıyla herhangi bir metin üzerinde ek-kök tahlili çalışmasının yapılması, ( Metinler farklı olmak şartıyla birden fazla öğrenciye verilebilir.)

3. 7 sayfadan az olmamak şartıyla herhangi bir metin üzerinde kelimelerin yapı bakımından (basit, türemiş, birleşik) türlerinin tespiti çalışmasının yapılması,

4. 7 sayfadan az olmamak şartıyla herhangi bir metin üzerinde kelimelerin anlam bakımından (eş anlamlı, eş sesli, zıt anlamlı, mecaz anlamlı, deyim anlamlı, terim anlamlı) incelemesinin yapılması,

5. Verilen metinlerdeki cümlelerin; ögelerine ayrılması ve cümlelerin yapılarına, anlamlarına, yüklemlerinin yerine ve türüne göre çeşitlerinin incelenmesi, konu ile ilgili üniversite sınavlarında çıkmış 20 soru

6. Türk dilinin tarihi gelişimi hakkında bilgi,

7. Paragraf ve çeşitleri hakkında bilgi,

8. Dil ve kültür ilişkisi hakkında bilgi,

9. Atatürk’ün dil ve edebiyat hakkındaki görüşleri,

10. Dünyadaki dil aileleri hakkında bilgi,

LİSE 1. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONULARI

1. Edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisi hakkında bilgi,

2. Şiir incelemeleri,

3. Olay çevresinde oluşan edebi metinler hakkında bilgi,

4. Anlatmaya bağlı edebi metinler hakkında bilgi,

5. Göstermeye bağlı edebi metinler hakkında bilgi,

6. Öğretici metinler hakkında bilgi,

7. Anonim Halk edebiyatının genel özellikleri ve Anonim Halk edebiyatı nazım şekillerinden Türkü, Mani, Ağıt ve Ninni hakkında bilgi,

8. Dini-Tasavvufi Halk edebiyatı, özellikleri; İlahi, Nefes, Nutuk, Şathiyye nazım şekilleri hakkında bilgi,

9. Âşık Tarzı Halk edebiyatı, genel özellikleri ve Koşma, Semai, Destan, Varsağı nazım şekilleri ve Güzelleme, Koçaklama, Taşlama nazım türleri hakkında bilgi,

10. Tiyatro türü, genel özellikleri ve Trajedi ve Komedya hakkında bilgi,

11. Türk Halk Tiyatrosu, özellikleri ve Karagöz, Meddah Hikâyeleri, Ortaoyunu ve Köy Seyirlik Oyunları hakkında bilgi,

LİSE 2. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ KONULARI

1. İsimler, isim çeşitleri ve yapılarına göre isimler hakkında bilgi ve bu konularda üniversite sınavlarında çıkmış 30 soru,

2. Sıfatlar, sıfat çeşitleri ve yapılarına göre sıfatlar hakkında bilgi ve bu konularda üniversite sınavlarında çıkmış 30 soru,

3. Zamirler, zamir çeşitleri ve yapılarına göre zamirler hakkında bilgi ve bu konularda üniversite sınavlarında çıkmış 30 soru,

4. Zarflar, zarf çeşitleri ve yapılarına göre zarflar hakkında bilgi ve bu konularda üniversite sınavlarında çıkmış 30 soru,

5. Edatlar, edat çeşitleri ve yapılarına göre edatlar hakkında bilgi ve bu konularda üniversite sınavlarında çıkmış 30 soru,

6. Fiiller, fiil çeşitleri, yapılarına ve zamanlarına göre fiiller, çatılarına göre fiiller hakkında bilgi ve bu konularda üniversite sınavlarında çıkmış 30 soru,

7. Fiilimsiler ve çeşitleri hakkında bilgi ve bu konuda üniversite sınavlarında çıkmış 20 soru,

8. Power Point ile yazar-şair tanıtımı (sunum) çalışması,

9. Power Point ile dil bilgisi konuları (Yukarıda belirtilenler de olabilir. 1–6.maddeler) ile ilgili (sunum) çalışması,

10.Anlatım türleri ve özellikleri hakkında bilgi,

LİSE 2. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONULARI

1. Eski Türk Edebiyatı ve Türk Destanları hakkında genel bilgi,

2.İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Dönemi ve ilk İslami eserlerin araştırılması.

3. Dişvan_ı Hikmet, Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t-Türk, Atabetü’l Hakayık gibi eserlewr4in ve bu eserleri oluşturan yazarların araştırılması.

4. Tasavvuf, Tasavvufi kavramlar ve Tasavvufi Halk Edebiyatı hakkında genel bilgi,

5.Yöremizde yaşamış Tasavvufla ilgilenmiş tarihi şahsiyetlerin araştırılması.

6. Dede Korkut Hikâyeleri ve bu hikayelerin oluşması.

7. İslam uygarlığı etkisinde gelişen Türk edebiyatının genel özellikleri hakkında bilgi,

8. Göktürk Kitabelerinin tarihimizdeki ve edebiyatımızdaki önemi, oradaki mesajların günümüzle kıyaslanması.

9. Anonim Halk edebiyatının genel özellikleri ve Anonim Halk edebiyatı nazım şekillerinden Türkü, Mani, Ağıt ve Ninni gibi türlerin araştırılması,

10. Dini-Tasavvufi Halk edebiyatı, özellikleri; İlahi, Nefes, Nutuk, Şathiyye nazım şekillerinin araştırılması,

11. Âşık Tarzı Halk edebiyatı, genel özellikleri ve Koşma, Semai, Destan, Varsağı nazım şekilleri ve Güzelleme, Koçaklama, Taşlama nazım türleri hakkında bilgi,

LİSE 3. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ KONULARI

1. Mektup ve çeşitleri hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,

2. Günlük (Günce) hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,

3. Anı (Hatıra) hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,

4. Biyografi (Hayat Hikâyesi), Otobiyografi hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,

5. Gezi Yazısı (Seyahat) hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,

6. Sohbet (Söyleşi) hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,

7. Haber yazıları hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,

8. Fıkra hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,

9. Deneme hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,

10. Makale hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,

11. Eleştiri (Tenkit) hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,

12. Mülâkat hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,

13.Söylev (Nutuk) hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,

14.Şair ya da yazar biyografisi hazırlama çalışması,
15.Röportaj çalışması,
16.Mülakat çalışması,

 

LİSE 3. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONULARI

1. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özelliklerini belirleme, özellikler hakkında bilgi verme,
2. Şinasi ve Namık Kemal’in Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı için önemi hakkında araştırma yapma,
3. Tanzimat Döneminde yazılan tiyatro eserlerini konu, tema, dil ve sahneleme bakımlarından incelenmesi,
4. Batı edebiyatındaki edebi akımlar hakkında bir sunum hazırlama,
5. Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın genel özellikleri hakkında araştırma yapma,
6. Aşağıda belirlenen Servet-i Fünûn döneminde yazılan eserleri içerik, dönemin özelliklerini yansıtma, yapı bakımından  inceleme,
7. Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatlarının dil, edebi akımlar, edebi tür ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi,
8. Fecr-i Âtî Edebiyatı ve Ahmet Haşim hakkında bilgi toplama,
9. Millî Edebiyat Dönemi ile Fecr-i Atî Dönemi Türk şiirini ses ve ahenk, yapı, dil ve anlatım ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi,
10. Ömer Seyfettin’in beş hikâyesinin okunup yapı, tema, dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi,
11. Aşağıda belirlenen eserlerinin incelenmesi,
Ateşten Gömlek (Halide Edip ADIVAR), Yaban (Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU), Memleket Hikâyeleri (Refik Halit KARAY), Küçük Ağa (Tarık BUĞRA), Zeytindağ (Falih Rıfkı ATAY) Mai ve Siyah (Halit Ziya UŞAKLIGİL), Aşk-ı Memnû (Halit Ziya UŞAKLIGİL), Eylül (Mehmet Rauf), Sis (Tevfik Fikret), Elhân- Şitâ (Cenap Şehabettin)
12Tokat’ı konu alan şiirlerin derlenmesi,
13. Beğenilen şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma,

14. Ahmet Vefik Paşa’nın tiyatroya katkıları, (Adapte ve orijinal eseri karşılaştırma)

15. Tanzimat tiyatrosu,

16. Yahya Kemal’in şiirlerinde İstanbul,

17. Ziya Paşa’nın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi,

18. Abdulhak Hamit TARHAN’ın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi,

19. Ahmet Mithat Efendi veya Ahmet Vefik Paşa’nın hayatları, edebi kişilikleri ve eserleri hakkında genel bilgi,

20. Edebiyat-ı Cedide hikaye, roman ve şiirinin genel özellikleri,

21. Tevfik Fikret, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi,

22. Halit Ziya UŞAKLIGİL, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi,

23. Hüseyin Rahmi GÜRPINAR, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi,

24. Fecr-i Ati topluluğu, özellikleri, temsilcileri ve Ahmet Haşim hakkında genel bilgi,

25. Milli Edebiyat Akımı, özellikleri ve temsilcileri hakkında genel bilgi,

26. Yahya Kemal BEYATLI, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi,

27. Ziya GÖKALP, hayatı, edebi kişiliği ve edebi kişiliği hakkında genel bilgi,

28. Halide Edip ADIVAR, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi,

29. Namık Kemal’in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi,

30. Şinasi’nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi,

LİSE 4. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ KONULARI

1. Fabl hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni,

2. Masal hakkında bilgi, yöresel masallardan birinin metni,

3. Hikâye ve çeşitleri hakkında bilgi,

4. Hikâye yazma çalışması,

5. Roman ve çeşitleri hakkında bilgi,

 
5 Eylül 2015 Cumartesi 18:28 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1912 - SSCB Komünist Partisi'nin yayın organı Pravda gazetesinin ilk sayısı yayımlandı.
1920 - İtilaf Devletleri, Osmanlı hükümetini Paris'te toplanacak sulh konferansına davet etti.
1924 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi.
1933 - Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında imzalanan antlaşmayla Osmanlı borçlarının tasfiyesi sağlandı.
1940 - Siirt'in güneyindeki Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı'nda 1042 metre derinlikte petrol bulundu.
1947 - Türkiye'ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi.
1962 - Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hakimler Kurulu'nun kurulmasına karar verildi.
1970 - Dünya Günü ilk kez kutlandı.
1975 - Barbara Walters, American Broadcasting Corporation adlı yayın kuruluşu ile beş yıllığına 5 milyon dolarlık anlaşma imzalayarak en yüksek ücreti alan televizyon haber sunucusu oldu.
1983 - Batı Almanya dergisi Der Stern, Hitler'in Günlükleri ni gün ışığına çıkardığını ileri sürdü ve bazı bölümlerini yayımladı. Sonradan bu günlüklerin sahte olduğu ortaya çıktı.
1987 - Dil Derneği kuruldu.
1992 - Meksika'nın ikinci büyük şehri Guadalajara'da, kanalizasyon sistemine karışan benzinin patlaması sonucu 206 kişi öldü, 500 kişi yaralandı, 15.000 kişi evsiz kaldı.
2004 - Kuzey Kore'de iki tren çarpıştı: 150 kişi öldü.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık