Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Ana Sayfa » ZÜMRELER » 2015 2016 Ortaokul ingilizce sene başı zümresi tutanağı indir

2015 2016 Ortaokul ingilizce sene başı zümresi tutanağı indir

2015 2015 Ortaokul ingilizce sene başı zümre öğretmenler tutanağı yükle

 
5 Eylül 2015 Cumartesi 12:44 
Yorum YapYazdır
 
2015 2016 Ortaokul ingilizce sene başı zümresi tutanağı indir

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

_____________________________ORTAOKULU

İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

TOPLANTI TARİHİ: 04.10.2015

TOPLANTI SAATİ: 10:00

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası

TOPLANTI SAYISI:1

 

TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1-      Açılış ve yoklama

2-      1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Milli Eğitimin genel ve özel amaçları ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinden İlköğretimin amaçlarının okunup değerlendirilmesi

3-      Zümre toplantılarına ait yönetmelik maddelerinin okunup değerlendirilmesi

4-      Yabancı dil dersinin amaçlarının okunması

5-      Yıllık planların içeriğinin tespiti ve 2014-2015 Eğitim – Öğretim yılı planlarının incelenip değerlendirilmesi

6-      2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinde yayımlanan Atatürk ilke ve inkılaplarının yönergesi

7-      Yıllık ve günlük planlar ve işlenişi

8-      Yeni öğretim yılı çalışma esaslarının belirlenmesi ve işbölümü.

9-      Müfredatın uygulanması: Konuların işleniş süresi ve sırasının il düzeyinde belirlenerek uygulamada birlik ve beraberliği sağlayacak şekilde karara varılması

10-  Yabancı dil dersinde kullanılacak öğretim metotlarının tespiti

11-  Ölçme- değerlendirmede ortak kararların alınması

12-  Proje görev konularının tespiti

13-  İngilizce dersinin diğer zümrelerle işbirliği

14-  Ders araç-gereçlerinin etkin kullanımı

15-  TEOG sınavı ile ilgili yapılacak çalışmalar

16-  Dilek ve temenniler

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-      04.10.2015 tarihinde İngilizce dersi öğretmeni __________ başkanlığında ve diğer İngilizce öğretmenleri________________________’ın katılımıyla saat 10:00’da toplantı başladı.

 

2-      Zümre başkanı ____________, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununu ve Türk Milli Eğitiminin amaçlarını okudu ve 2. maddedeki açıklamalar ışığında öğrencilerin Milli Eğitimin temel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak yetiştirilmesine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Madde 2. Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;

            a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâki, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,

            b) Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,

            c) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak ve böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

3-      Zümre başkanı _______________, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. Maddesini okudu.

MADDE 35 – (1)  Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.

(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.

(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.

(5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.

 

4-      2149 – 2152 – 2197 ve son olarak yayımlanan Haziran Ek 2006/2585 sayılı tebliğler dergilerinden ilköğretim yabancı dil müfredatları okunarak gözden geçirildi.

 

GENEL AMACI: Öğrencilere öğrenmekte oldukları yabancı dili sevdirmek ve onları çağdaş bir yaşama hazırlamaktır.

ÖZEL AMACI: Öğrencilerin, söz ve yazı ile anlatılanları anlamaya çalıştırmak, gördüklerini duyduklarını ve düşündüklerini yabancı dilde söz ve yazı ile anlatma yeteneğini kazandırmak, yabancı dili sevdirmek, basit şarkı ve oyunlarla ilgilerini uyandırmak, yabancı dildeki sözcüklerin anlamlarını, doğru okunuşlarını öğretmek, öğrenilen yabancı dili okul sonrası yaşamında kullanma ve geliştirme bilincini kazandırmak. Dünyadaki yeniliklerini izleme olanağı sağlamak.

 

5-      2511 sayılı Tebliğler Dergisinden yıllık planlarla ilgili bölümler okundu. Değişen programa uygun olarak yıllık planların yapılması görüşüldü.

 

6-      Atatürk ilke ve İnkılaplarının derse aktarımı konusunda 2104 – 2212 ve 2457 – 2504 sayılı T.D. okundu. Buna göre Atatürk’ün hayatı, barışa ve eğitime verdiği önem 10 Kasım, 29 Ekim, 18 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs tarihlerinde ders esnasında yeri geldikçe büyük önder Atatürk’ü öğrencilere büyük bir önder, bir kahraman olmasının yanında herkes gibi bir insan olarak da tanıtmaya özen gösterilecektir. Atatürk ile ilgili özel günlerde hazırlanan slayt gösterisi sunulacak, ve filmler seyrettirilecek, Atatürk’ün çeşitli sözlerinin hem ingilizcesi hem türkçesi öğretilip kavratılması sağlanacaktır.

 

7-      Yıllık ve günlük planların müfredat programlarına uygun olarak 2551 sayılı tebliğler Dergisi, sayfa 439’da yayımlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.07.2003 Tarih ve 226 sayılı kararı ile kabul edilen “M.E. B. Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” doğrultusunda, öğrenci ve çevre şartlarına uygun olarak hazırlanmasına karar verildi. 2575 sayılı Tebliğler dergisinin 603. sayfasında, ilgili Yönetmeliğin 12. maddesinin değişikliğinde belirtilen “Öğretmen Kılavuz Kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap ders planı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması halinde okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan planların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir.” ibaresi doğrultusunda İngilizce dersi kılavuz kitabı olarak kullanılan “Teacher’s book”ların ders planı olarak takip edilebileceği, gerekli görüldüğünde okul ve öğrenci şartlarına göre günlük plan hazırlanabileceği belirtildi.

 

8-      2015-2016 ders yılında okutulacak yabancı dil kitapları aşağıdaki gibidir:

 

5. SINIFLAR: Ortaokul English 5

6. SINIFLAR : Ortaokul İngilizce 6

7. SINIFLAR : Ortaokul Sunshine 7

8. SINIFLAR : Unique 8

 

Ayrıca 8. sınıf öğrencilerinin TEOG sınavlarına hazırlık için yardımcı materyaller olarak worksheet’lerden ve örnek testlerden faydalanılacağı, ayrıca ortak sınavlar yapılacağı kararlaştırıldı.

 

9-      Müfredata uygun olarak konuların işleniş süresi ve sırasının il düzeyinde belirlendiği şekliyle uygulanması görüşüldü.

 

10-  Yabancı Dil dersinin öğretiminde kullanılacak metotlar; öğrenci merkezli eğitimi esas alarak aşağıda belirtilmiştir.

a)      Grammar-Translation Method

b)      Eclectic Method

c)      Audio- Lingual Method

d)      Audio- Visual Method

e)      Total- Physical Response

             Yukarıda belirtilen öğretim metotlarına bağlı olarak;

a)      Mechanical Drills

b)      Chin Drills

c)      Pair-work

d)      Group-work

e)      Role-play activities

f)       Demonstrations

g)      Songs and games aktivitelerinin kullanılmasına karar verilmiştir.

 

11-  Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla sınavların tüm İngilizce öğretmenleri tarafından hazırlanması ve konuların paralel olarak işlenmesi uygun görülmüştür.

           Bunların yanı sıra ölçme ve değerlendirme konuları aşağıda belirtildiği gibidir:

a)      Yazılı sorularının; kısa cevaplı, boşluk doldurma, cümle tamamlama, çoktan seçmeli ve doğru-yanlış türlerinde hazırlanması

b)      Her dönem 5. 6.7.8. sınıflar için 3 yazılı sınav yapılması, öğrencinin sınıf içerisindeki performansının da 2 performans notu olarak değerlendirilmesi

c)      Tüm sınıflarda her dönem en az bir ortak sınav yapılması görüşüldü.

d)      Yazılı tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

 

1.DÖNEM

 

SINIFLAR           1.YAZILI                   2.YAZILI      3.YAZILI               

5 – 6 – 7- (8)          Kasım 1.hafta                    Aralık 2.hafta    Ocak 2. hafta                       

 

II.DÖNEM

 

SINIFLAR            1.YAZILI                2.YAZILI                  3.YAZILI     

5 – 6 – 7- (8)           Mart 3. hafta     Nisan 3. hafta         Mayıs 3.hafta

         

  

 

12-  Proje ödevlerinin, öğrencilerin hangi derslerden ödev konusu alacakları belirlendikten sonra dönem içinde hazırlanacak bir zümre ile belirlenmesine karar verildi. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin değişen 35. maddesinde yer alan “Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar..Projeler önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.”. Varsa yapılan ortak hataları sınıfta açıklar. Ölçme değerlendirme araçları, incelemeleri için öğrencilere dağıtılır ve inceleme sonrasında geri alınarak bir öğretim yılı saklanır. Projeler, öğrencileri bu çalışmalara özendirmek amacıyla sınıfın veya okulun uygun bir yerinde sergilenir.” ibaresi doğrultusunda öğrencilere proje görevleri verilmesi kararlaştırıldı. 2014-2015 Eğitim- Öğretim yılında ;5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine verilecek proje ve performans görevlerinin konuları aşağıda belirtilmiştir.

            

              

             Proje görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilecektir.

 

PROJE ÖDEV KONULARI

 

 

   6.SINIFLAR

   1. Numbers

   2. Can / Can’t

   3. Jobs

   4. Cartoon characters

   5. Writing a postcard

   6.Writing shopping dialogues (how much/many – class objects)

   7. Describing a city

   8. Describing a country

   9. Describing regions

   10. Classroom rules (imperatives)

   11. Shopping bag

   12. Giving directions

   13. Describing an animal

   14. Likes / Dislikes (food and drinks, favourite activities)

15. Irregular Nouns (Charts)

16. Time and daily activities

17. Animals

18. Past Tense-Irregular Verbs (Chart/Dictionary)

 

7.SINIFLAR

1. Past Tense-Irregular Verbs (Chart/Dictionary)

2. Famous People and Their Achievements, Discoveries, Statements

3. Introduce Yourself and Your Family

4. Prepositions of Place

5. Indroducing historical and touristic places of Turkiye with Powerpoint presenation

6. Horoscopes

7. Adjectives (comparatives & superlatives)(dictionary/chart)

8. Prepare a  brochure about eskişehir for the tourists

9. how can we prevent global warming?

10. prepare a brochure about your hotel

11. design your technological device and prepare a poster to advertise it.

12. give information about important inventions

13. write about the important battles in the turkish history

14. prepare a technological word list and a picture dictionary
15. invent your own technological device.decribe it with pictures.

16. make a cd of animals rights ,use pictures.

17. imagine that your a pet shop owner.prepare a brochure about your shop and pets.

 

                 8.SINIFLAR

1. Make a research about human brain and learning styles. Write interesting information about human brain.

2. Cut pieces from famous people’s pictures, put some of them together and create your own ideal man/woman. And tell this ideal man or woman’s personal qualities and physical properties.

3. Make a research about dreams and write a composition about the reasons that dreams are so important.

4. Make a research about sleep and write a composition about sleep and its importance.

5. Imagine that you are making an interview with Atatürk and write your questions and Atatürk’s answers as if you were Atatürk.

6. Write a letter to Gönül Abla about your problem and a reply for your problem.

7. Make a poster with Atatürk’s sayings and pictures.

8. Make a poster with friendship rules. (Use ‘should’)

9. Make a research about TÜBİTAK and write a composition about it.

10. What is Body Language?

11. What is Deaf People’s Language?

12. Make a picture dictionary about the word ‘holiday’ and write a sentence for each word.

13. Imagine that you have got a resort hotel. Prepare a brochure of your hotel and describe it with pictures.

14. Prepare a dictionary about the words ‘feelings and emotions’ and write a sentence for each word.

 

Projelerin değerlendirilmesi aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı doğrultusunda yapılacaktır.

 

 

İNGİLİZCE DERSİ PROJE DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

A-    KONUNUN BÜTÜNLÜĞÜ, ANLAŞILIRLIĞI, DOĞRULUĞU – 20 PUAN

B-    KENDİ BAŞINA HAZIRLAMA – 10 PUAN

C-    İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ – 20 PUAN

D-    ÖDEVİN ESTETİK GÖRÜNTÜSÜ, TEMİZLİK VE SAYFA DÜZENİ, ÖDEVİN ÖZENLE YAPILMASI – 15 PUAN

E-    ÖDEV İÇİN GEREKLİ MATERYALLERİ KULLANMA (RESİM, FOTOĞRAF, vb… ) – 10 PUAN

F-    ZAMANINDA TESLİM – 10 PUAN

G-    ÖĞRETMENLE İLETİŞİM – 15 PUAN   1. görüşme (5 puan)

         2. görüşme (5 puan)

         3. görüşme (5 puan)

Sıra

No

Adı Soyadı

A

B

C

D

E

F

G

Toplam

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-  Eğitim-Öğretimde başarıyı arttırmak için eğitimin bütünlüğü ilkesinden yola çıkılarak

ve konularda paralelliği sağlamak için Sosyal Bilgiler, Resim, Müzik, Türkçe ders öğretmenleri başta olmak üzere diğer ders öğretmenlerinden yardım alınmasının gerekliliği görüşülmüştür.

 

14-  Öğrenci başarısının arttırılmasında öğrencinin derslere hazırlıklı gelmesinin ve araç-gereçlerinin verimli bir şekilde kullanılmasının önemi üzerinde durulmuştur. Programın elverişli olduğu durumlarda İngilizce derslerinin eğitim teknolojileri sınıfında VCD, bilgisayar ve projeksiyon kullanılarak işlenmesi görüşüldü..

              

15-  TEOG sınavı ile ilgili olarak söz alan ________, geçen yıl yapmış oldukları çalışmalardan bahsederek sık sık konu tekrarı içeren quizler, kelime çalışmaları, kelime oyunları ve ek dersler yaptıklarını belirtti. Bu yıl da başarının sağlanabilmesi için aynı çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

 

16-  2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının başarılı bir yıl olması temennisiyle toplantıya son verilmiştir.

 

ALINAN KARARLAR

 

1) Yabancı Dil Öğretiminde hedef dört temel dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yerleşmesi için öğrencilerin mümkün olduğu kadar İngilizce konuşmalarına karar verildi.

 

2) Yazılı sorularının cevap anahtarı ile birlikte hazırlanmasına ve bu cevap anahtarında müştereken belirlenen kriterler esas alınarak sınav soruları değerlendirilmesine karar verildi. Yazılı sınav tarihinin iki hafta önceden öğrencilere duyurulmasına ve yazılı sorularının doğru cevapları veya cevap anahtarının bir nüshasının öğrencilerin göreceği bir panoya asılmasına karar verildi.

 

3) Müfredat konularının işleniş süresi ve sırasının il düzeyinde belirlenerek, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasına karar verildi.

 

4) 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 2457 sayılı Tebliğler Dergisi esas alınarak Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

a) 5. sınıflarda Atatürk’ün ailesinin İngilizce tanıtılması kararlaştırılmıştır.

b) 6. ve 7. sınıflarda Atatürk’ün hayatı ve sözlerinin öğrencilerin İngilizce düzeylerine uygun olarak verilmesi kararlaştırılmıştır.

c) 8. sınıflarda Atatürk’ün gençliğe hitabesi, hayatı ve sözlerinin İngilizce olarak verilmesi kararlaştırılmıştır.

 

5) Her dönem en az bir ortak sınav ve deneme sınavları yapılmasına karar verildi.

 

6) Değişen programa uygun olarak tüm sınıfların öğretmen kılavuz kitaplarının (Teacher’s Book) bulunmasından dolayı günlük plan yapılmamasına karar verildi.

 

7) Derslerin işlenişi sırasında; dilbilgisi konularında Türkçe dersi öğretmenleriyle, Atatürkçülük konularında Sosyal Bilgiler dersi öğretmenleriyle, şarkı öğretimi sırasında müzik dersi öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

 

8) İngilizce dersinde öğrenci merkezli eğitim esas alınarak alıştırma kitabı, resimler, figürler, şarkı kasetleri, sözlük, VCD ve bilgisayar destekli eğitim yapılmasına karar verilmiştir.

 

9) Her iki dönemde de 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda 3’er yazılı sınav yapılmasına karar verilmiştir.

 

10) Her iki dönemde de tüm sınıflarda 2 şer adet ders içi performans ve tüm sene içerisinde istekli öğrencilere 1 proje notu verilmesine karar verildi.

 

11) Başarı seviyesini artırmak için 8. sınıflarda her üniteden sonra, diğer sınıflarda da her iki üniteden sonra tekrar amaçlı quiz yapılmasına karar verildi.

 

 

 

 

 

         İngilizce Öğretmeni                  İngilizce Öğretmeni            İngilizce Öğretmeni      

 

 

 

 

 

                 İngilizce Öğretmeni                  İngilizce Öğretmeni

 

 

                                                                 

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                UYGUNDUR

                                                                                                                                                                                                            04/10/2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           OKUL MÜDÜRÜ

www.sorubak.com dan alıntıdır

 
5 Eylül 2015 Cumartesi 12:44 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1827 - William Rowan Hamilton, Işık Sistemleri Teorisi'ni hazırladı.
1920 - TBMM ilk kez toplandı.
1935 - Polonya'da Anayasa'nın kabulü.
1945 - Doğan Kardeş dergisinin ilk sayısı yayımlandı.
1948 - II. Dünya Savaşı'ndan beri kapalı tutulan Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi halka açıldı.
1960 - İzmit Petrol Rafinerisi'nin temeli atıldı.
1961 - İlk TBMM binası müze haline getirildi.
1961 - Yerli yapım 27 Mayıs Treni ilk seferini yaptı.
1965 - İlk Sovyet haberleşme uydusu Maniya-1 uzaya fırlatıldı.
1968 - ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde bir grup Vietnam Savaşı karşıtı öğrenci yönetim binalarını ele geçirerek üniversiteyi kapattı.
1969 - Robert Kennedy'nin katili Sirhan Bişara Sirhan ölüm cezasına çarptırıldı.
1979 - İlk 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği yapıldı.
1979 - Türkiye'nin yedi ülke ile telefon görüşmesini sağlayacak uyduyla haberleşme istasyonu hizmete girdi.
1981 - Milli Güvenlik Kurulu, eski Gümrük ve Tekel bakanlarından Tuncay Mataracı'nın Yüce Divan'da yargılanmasına karar verdi.
1982 - TRT haftada iki gün renkli televizyon yayınına başladı.
1984 - AIDS'e neden olan virüs belirlendi.
1990 - Namibya'nın Birleşmiş Milletler'in 160.; İngiliz Devletler Topluluğu'nun 50. üyesi olması.
1992 - Sağlık kontrolü için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a prostat kanseri teşhisi konuldu.
1994 - Gagauzya kuruldu.
1997 - Cezayir'de Omariye katliamı: 42 kişinin ölümü.
2001 - İntel, Pentium 4 işlemcisini piyasaya sürdü.
2003 - SARS virüsü nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'nde okullar iki hafta tatil edildi.
2003 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Kuzey Kıbrıs ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında serbest geçişler başladı.
2005 - Şair ve yazar Sunay Akın'ın kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi açıldı.
2006 - Merapi Yanardağı (Marapi) patladı.
23 - Nisan günü gerçekleşen en önemli olayları Tarihte Bugün sayfalarına ekleyebilir ve Ana Sayfada görüntülenmelerini sağlayabilirsiniz.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık