23 Nisan'da Ek Ders ve nöbet ücreti Ödenecek mi?

Ana Sayfa » DÖKÜMAN » 2015-2016 Müzik Kulübü yıllık plan ve tüm evraklar

2015-2016 Müzik Kulübü yıllık plan ve tüm evraklar

2015-2016 Müzik Kulübü yıllık plan ve tüm evraklar indir

 
28 Eylül 2015 Pazartesi 23:53 
Yorum YapYazdır
 
2015-2016 Müzik Kulübü yıllık plan ve tüm evraklar

……İLKOKULU

 

 

 

2015-2016

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

 

 

 

MÜZİK KULÜBÜ

 

 

KULÜP DOSYASI

 

 

 

 

HASAN ERAY ŞENOĞLU

Danışman Öğretmen

 

 

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

 

SOSYAL KULÜBÜN ADI           : MÜZİK KULÜBÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Sosyal Etkinliklerin Amacı

Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Bu amaçla öğrencilere;

a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,

b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,

c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,

d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,

e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,

f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,

g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,

h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,

ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,

j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,

k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme

gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

İlkeler

Madde 6 — Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.

Bu ilkeler doğrultusunda;

a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,

b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,

c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,

d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,

e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,

f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,

g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,

h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,

ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,

j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,

k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,

l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,

m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,

n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,

o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına

özen gösterilir.

 

Esaslar

Madde 7 — Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.

b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.

c) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti ile ilgili projeler, çevrede bulunan kişi, resmî/özel kurum/kuruluşlar ile diğer sivil toplum kuruluşlarına önerilerek her türlü katkıları istenebilir.

d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.

e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.

f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul-aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.

g) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadıkları, karnelerin Sosyal Etkinlik bölümüne "TAMAMLADI", "TAMAMLAMADI" şeklinde yazılarak gösterilir.

h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK-7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK-8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.

ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK-3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK-4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK-6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK-5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

i) (Ek bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti ile ilgili örnek etkinlik çalışmaları; okul yönetiminin sorumluluğunda okul pano, gazete, dergilerinde; gerektiğinde ilgili birimlerin web sitelerinde yayımlanabilir. Ayrıca okul müdürlüğü ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün uygun bulduğu yerlerde bu çalışmalar sergilenebilir.

j) (Ek bent:2.3.2008/26804 RG) Sosyal etkinlik çalışmalarında üstün gayret gösteren öğrenciler; okul yönetimi, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü, resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile diğer sivil toplum kuruluşlarınca ödüllendirilebilir. Ayrıca bilim, edebiyat, resim, müzik, drama, halk oyunları, ..........................., özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen diğer alanlarda başarı gösterenlere Başarı Sertifikası (EK-14) verilir.

k) (Ek bent:2.3.2008/26804 RG) Yönetici ve danışman öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince veya Bakanlıkça sosyal etkinliklerin mevzuat ve uygulamaları ile ilgili olarak kurs ve seminerlerle yetiştirilirler.

Sosyal Etkinlikler Kurulu

Madde 8 — Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.

Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

Gönüllü Velilerin Belirlenmesi

Madde 9 — Öğretim yılı başındaki okul-aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK-10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.

Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kulüpler ve Çalışma Esasları

Öğrenci Kulübü

Madde 10 — (Değişik birinci fıkra:2.3.2008/26804 RG) Öğretim yılı başladıktan ve sınıf temsilcileri seçildikten sonra, sınıf temsilcileri ile okul yönetici ve öğretmenlerinin katılacağı toplantıda; kurumun türüne, seviyesine, imkân ve şartlarına; çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleriyle öğrencilerin sınıf seviyesine göre, öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerine ya da öğrencilerin istekleri doğrultusunda farklı kulüplerin kurulmasına Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi (EK-1) de yer verilir.

Ayrıca kulüplerin oluşturulması sırasında aşağıdaki alanlar da göz önünde bulundurularak;

a) Zekâ oyunları (satranç, bilardo gibi),

b) Aileye ve çevreye ekonomik katkıda bulunma (ipek böceği, mantar, kümes hayvanı yetiştirmek, halı, kilim, kumaş dokumak, turist rehberliği yapmak gibi),

c) Millî ve insanî değerleri tanıma ve tanıtma (eski eserleri, yazma kitap ve levhaları toplamak, ören yerlerini incelemek, millî folklor ürünlerini araştırmak, öğrenmek ve derlemek)

amaçlı öğrenci kulüpleri de kurulabilir.

Konuları birbirine yakın olan kulüpler ayrı ayrı kurulabileceği gibi birleştirilerek de yeni öğrenci kulüpleri oluşturulabilir.

Öğrenci Kulübü Çalışma Esasları

Madde 11 — Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara uyulur;

a) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrenci kulübüyle ilgili işlerin planlanması ve yürütülmesi, danışman öğretmenin gözetiminde ders saatleri dışında öğrencilerce gerçekleştirilir.

b) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar.

c) Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır. Her öğrenci, bir öğrenci kulübü üyesi olmakla birlikte, isterse sınıf öğretmeni ve sınıf/şube rehber öğretmeninin bilgisinde diğer bir öğrenci kulübüne ve etkinliklerine de katılabilir. Bu çalışmaların koordinasyonu sosyal etkinlikler kurulunca sağlanır.

d) Sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluşturulan öğrenci listesinin bir örneğini danışman öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplum Hizmeti ve Çalışma Esasları

Toplum Hizmeti

Madde 12 — (Değişik birinci fıkra:2.3.2008/26804 RG) Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.

Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.

Toplum hizmeti;

a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,

c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç-gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,

d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,

e) Toplumda Türkçe'yi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,

g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,

j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,

k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,

l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,

n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak gibi etkinlikleri kapsr

Toplum Hizmeti Çalışma Esasları

Madde 13 — Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.

a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.

b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.

c) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrenciler, ilköğretimin 1, 2 ve 3 üncü sınıflarında yılda 5 saat; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında 10 saat; ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarında 15 saatten az olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.

d) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrencilerden seçtikleri toplum hizmeti çalışmalarına katılabilmeleri için Veli İzin Belgesi (EK-11) alınır.

e) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleri, diğer resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile sosyal etkinlikler kurulunca uygun bulunan sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Etkinlikler ile İlgili Görevler

Müdürün Görevleri

Madde 14 — Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.

Müdür;

a) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.

b) Okulun eğitim-öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.

c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.

d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Madde 15 — Danışman öğretmen;

a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.

b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.

c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.

d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.

e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.

f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.

g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.

h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.

ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

Sınıf Öğretmenleri ile Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerinin Görevleri

Madde 16 — Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;

a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.

b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.

c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.

d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.

e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.

f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.

g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.

h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.

ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Gönüllü Velinin Görevleri

Madde 17 — Gönüllü veli;

a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.

b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.

c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.

d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.

Ayrıca, "Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilir"de belirtilen işleri de yapabilirler (EK-9).

Öğrenci Kulübü Temsilcisinin Görevleri

Madde 18 — Temsilci;

a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.

b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.

c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.

d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.

e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.

f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

Öğrencilerin Görevleri

Madde 19 — Öğrenciler;

a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.

b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.

c) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder ve danışman öğretmene her ayın sonunda imzalatır.

d) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, öncelikle danışman öğretmen olmak üzere sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.

e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.

f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Sosyal Etkinlikler

Diğer Etkinlikler

Madde 20 — Sosyal etkinlikler kapsamında aşağıdaki faaliyetlerde de bulunulabilir. Bu faaliyetlere okul yönetimi ve öğretmenlerin yanında kulüplerde görev alan öğrencilerin aktif katılımı ve bu çalışmaların öğrencilerce planlaması sağlanır.

Okulda;

a) Geziler,

b) Yarışmalar,

c) Beden eğitimi, izcilik, müzik ve halk oyunları çalışmaları,

d) Yayınlar,

e) Gösteriler,

f) Tiyatro çalışmaları,

g) Defile, sergi ve kermes

gibi çalışmalarla çeşitli etkinlikler düzenlenebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Törenler

Törenlerle İlgili Esaslar

Madde 28 — Törenlerde aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur;

a) Tören programı her okulda, müdür veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında en az iki öğretmen ve bir öğrenci temsilcisinden oluşturulan komisyonca hazırlanır ve uygulanır.

b) Törenlere okulun öğrenci, öğretmen ve diğer görevlileri ile hazır bulunanlar katılır.

c) Törenlere protokol, emekli öğretmenler, veliler ve okuldan mezun olanlar davet edilir.

d) Okul binaları ile Atatürk köşesi; bayrak, flama ve mevzuata uygun afişlerle donatılır ve imkânlar ölçüsünde ışıklandırılır.

e) Okulda ve çevrede varsa bando, folklor ekibi ve yayın organlarından yararlanılmaya çalışılır.

f) Konuşma metinlerinin, şiirlerin ve diğer dokümanların müdürlükçe onaylanan birer örneği, o yıla ait tören dosyasında saklanır.

g) Törenlerde; Atatürk ve Türk büyükleri ile eğitim şehitleri için saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın söylenmesinden sonra günün anlam ve önemine uygun şekilde hazırlanan programa göre hareket edilir.

h) Tören konuşmalarında, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine, eğitim-öğretimin önemine, okulun tarihçesine ve gelişimine, önceki öğretim yılının değerlendirme sonuçlarına, okulun çevre ilişkilerine ve sağladığı yararlara, programlanan etkinliklere, okul-aile ilişkilerine ve öğrencilerden beklenen davranışlara yer verilir.

ı) (Ek bent:2.3.2008/26804 RG) Törenlerle ilgili diğer hususlar, 14/8/1981 tarihli ve 8/3456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği ve 3/3/1982 tarihli ve 8/4400 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihî Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığınca törenler ve Bayrak Törenleri için yayımlanan diğer mevzuat hükümlerince yürütülür.

Bayrak Töreni

Madde 29 — Bayrak törenleri, Türk Bayrağı'nın ve İstiklâl Marşı'nın anlam ve önemine yaraşır şekilde düzenlenir. Törenlerde Bayrağımıza ve İstiklâl Marşımıza olan sevgi ve saygıyı güçlendirmek amaçlanır ve gerekli her türlü önlem alınır.

Bayrak törenlerinde aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur;

a) Bayrak törenlerine, tören sırasında okulda bulunan yönetici, öğretmen, öğrenciler ile diğer görevliler, "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevliler ve Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun bir kıyafetle katılır.

b) Bayrak töreni ve diğer törenler okulun açılışında, ders yılı sonunda, hafta başında ve sonunda, bayram tatili başlangıcında ve sonunda yapılır.

c) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Okul yöneticileri, nöbetçi öğretmenler, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri ile okulda bulunan diğer öğretmenler ve görevli öğrencilerce hazırlanan törenler, bu Yönetmelik ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Türk Bayrağı Tüzüğü ve Millî Eğitim Bakanlığınca törenler ve Bayrak Törenleri için yayımlanan diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

d) Okulda millî bayram, genel tatil ve hafta tatili başlangıcı ve bitiminde tören yapmak üzere ayrı bir bayrak direği bulunur. Tek bayrak direği varsa bayrak; törenden önce indirilir ve törenle bayrak direğine çekilir.

e) Konuşmalar, İstiklâl Marşı'nın söylenmesinden önce bitirilir.

f) İstiklâl Marşı'nın ilk iki kıtası, törene katılanlar tarafından birlikte, bestesine uygun ve yüksek sesle söylenir.

g) 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Tüzüğü hükümlerine uymayan bayraklar okullarda bulundurulmaz.

h) Bayraklar, okulda özenle saklanır. Özelliği kaybolan bayrakların kullanımdan kaldırılması mevzuatına göre yapılır.

ı) Törenlerin yürütülmesinden okul müdürü sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar

 

Millî Bayramlar ve Yerel Kurtuluş Günleri

Madde 30 — Okullarda kutlanacak millî bayramlar ve yerel kurtuluş günleri;

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı.

30 Ağustos Zafer Bayramı.

Yerel Kurtuluş Günleri.

 

Dinî Bayramlar

Madde 31 — Pansiyonlu ve yatılı okullarda Ramazan ve Kurban Bayramları yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer personelin katılımıyla kutlanır.

 

Belirli Gün ve Haftalar

Madde 32 — Okul/kurumlarda anılacak, kutlanacak gün ve haftalar, ekte düzenlenmiştir (EK-2).

Çevrenin özelliği, okulun fizikî durumu ve imkânları göz önünde tutularak okul yönetimince belirlenen bu etkinliklerin hangilerinin sınıf içi, sınıflar arası veya okul düzeyinde gerçekleştirileceği ve bu etkinliklerde hangi kulüp ve öğrencilerin görevlendirileceği öğretmenler kurulunca kararlaştırılır.

Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinliklere, öğrencilerin aktif katılımları sağlanır.

Daha kapsamlı yapılması istenen etkinliklerin planlanması, eğitim bölgeleri koordinatör müdürü ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılır.

 

Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 33 — ( Değişik: 12.8.2005/25904 RG ) Özel yönetmeliği bulunan kulüplerin dışındaki öğrenci kulüplerinde Toplantı Karar Defteri ve Evrak Dosyası tutulur.

MÜZİK KULÜBÜNÜN KURULUŞU

1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen ( 37 ) öğrenciden oluşmuştur.

2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni H. ERAY ŞENOĞLU’dur.

3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak.

4. Kulüp temsilcisi olarak ( SENA KOPUZ) seçilmiştir

 

MÜZİK SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:

Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.

c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.

  1. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.

e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.

f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.

 

MÜZİK KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:

Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:

  1. Toplantı karar defteri.

 

MÜZİK KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:

Sosyal Kulüp yönetim kurulu:

  1. Okul müdürüne,
  2. Sosyal kulüp danışman öğretmenine,

 

MÜZİK KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:

 

MÜZİK Kulübü şu sosyal kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)

 

Kültür ve Edebiyat Kulübü
Yayın ve İletişim Kulübü
Resim Kulübü
Halk Oyunları Kulübü
Tiyatro Kulübü
Kütüphanecilik Kulübü
Sivil Savunma Kulübü
Gezi Tanıtma ve Turizm Kulübü
Çevre Koruma Kulübü
Satranç Kulübü
Hayvanları Koruma Kulübü
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Çocuk Esirgeme Kızılay ve Benzeri Kulüpler
Sağlık Temizlik Beslenme ve Yeşilay Kulübü
Havacılık Kulübü
Spor Kulübü
Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Trafik Güvenliği ve İlkyardım Kulübü
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Okul Müzesi Kulübü
İzcilik Kulübü
Bilinçli Tüketici Kulübü
Kooperatifçilik Kulübü
Meslek Tanıtma Kulübü
Demokrasi İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü
Engellilerle Dayanışma Kulübü
Yeşili Koruma Kulübü
Çocuk Hakları Kulübü
Felsefe Kulübü
kaynak: Hayatforumda http://www.hayatforumda.com/ogrenci-klupleri/2914-ogrenci-kulup-listesi.html#post2951Denizcilik Kulübü


 

 

 

 

YÜRÜRLÜK:

 

Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

                       SENA KOPUZ                                                         RÜMEYSA ARTIR

         KULÜP TEMSİLCİSİ                                                                ÜYE                        

 

 

 

 

       ROJİN DAĞLAR                                                                    SUDE SİNEM AYAZ

ÜYE                                                                                              ÜYE

 

 

 

                                 

                                  

                            

                                                                                             

     İncelendi                                                                                                     Uygundur

     07/10/2015                                                                                                  07/10/2015

                                                                      

Danışman Öğretmen                                                                                        Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LEMAN KAYA İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                     

 

            Okul genelinde mevcut sosyal kulüplerden Müzik Kulübünün, 05 Ekim 2014 tarihinde MÜZİK ODASINDA , Saat 14:00-14:40 arasında aşağıda belirttiğimiz gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.

            Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

                                                                                                             Hasan Eray ŞENOĞLU

                                                                                                                Danışman Öğretmen

 

                                                          

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:    

1. Öğrencilerle tanışma.

2. Kulüp yönetim ve denetleme kurulunun seçimi.

3. Diğer kulüplerle işbirliğinin yapılması.

4. Kulübün amaçları ve görevleri.

5. Öğrencilerin kulüp çalışmalarında görevlendirilmesi.

6. Yapılan ve yapılacak çalışmalar.

 

 

 

 

 

 

 

UYGUNDUR

                                                                  03/10/2015

 

Yücel YILDIRIM

Okul Müdür

 

 

 

 

 

GÖRÜŞME TUTANAĞI:

 

 

 

            Müzik Kulübünün toplantısı 05 Ekim 2015 tarihinde saat 14:00 da başladı.

           

Öğrencilere hoş geldiniz dilekleri belirtilerek öğretmen ve öğrenciler kendilerini tanıttılar. Gündem maddeleri okundu.

           

Müzik öğretmeni Müzik Kulübünün diğer kulüplerdeki ve özelliklede Kültür ve Edebiyat,

Spor, Resim, Tarih kulübümüzde görevli arkadaşlarımızla işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.

                       

Diğer arkadaşlarla işbirliği yapılarak kulüple ilgili şiir, yazı resim ve duyuruların uygun olanlarını bu öğretim yılında sınıf ve okul panolarına asılmasını önerdi.

           

Panolara asılacak yazı, resim ve şiirlerin incelenmek için bir yazı inceleme komisyonu, asmak için pano düzenleme komisyonu kurulmasını Mertcan YILMAZ söyledi.

           

Panolara asılan yazı, şiir ve resimlerin toplanıp bir dosya oluşturulmasını

Sena KOPUZ belirtti.

           

Kulüpte görevli tüm öğrencilerin mutlaka görevlerini yerine getirmelerini

ve kulüp temsilciliğine seçilen öğrenciyle kulüple ilgili olarak ilişkide bulunmalarının önemini Danışman öğretmen belirtti.

           

Sosyal kulüple ilgili tüm faaliyetlerde tüm görevlerin öğrencilere verilmesini

ve öğretmenlerin sadece gözlemci, yönlendirici, denetimci olarak katılmalarını

Danışman öğretmen söyledi.

 

  

   SENA KOPUZ                                                                            RÜMEYSA ARTIR

KULÜP TEMSİLCİSİ                                                                                 ÜYE                        

 

 

       ROJİN DAĞLAR                                                                    SUDE SİNEM AYAZ

ÜYE                                                                                               ÜYE

                                                          

                            

                                                                                             

     İncelendi                                                                                                      Uygundur

 07/10/2015                                                                                                    07/10/2014

H. Eray ŞENOĞLU                                                                                     Yücel YILDIRIM

Danışman Öğretmen                                                                                        Okul Müdürü

 

 

 

 

K   A   R   A   R           T   U   T   A   N   A   Ğ   I

 

 

            Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi.

Bu doğrultuda;

1.   Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından Müzik Kulübünün anlam ve önemi kendi sınıflarında tüm öğrencilere anlatılacak.

2.   Yine iş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme komisyonu tarafından incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak.

3. Müzik sözleşmesinin örnekleri okul panolarında sergilenecek.

4. Çocuklarla ilgili hastalıklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılacak.

5. Müzik Kulübünün Temsilciliğine SENA KOPUZ

6. Müzik Kulübünün Asil üyeliğine RÜMEYSA ARTIR, ROJİN DAĞLAR, SUDE SİNEM AYAZ

7. Müzik Kulübünün İnceleme Komisyonuna MELİS RÜŞEN, İREM NUR GÜZELTEPE, METEHAN AYDIN.


8. Müzik Kulübünün Pano Düzenleme Komisyonuna DAMLA KURUÇAY, NAZLIM SERÇEK, VEYSEL BARIŞ OĞUZ, MERTCAN YILMAZ isimli öğrenciler seçilmişlerdir.

9. Yıllık çalışma programı hazırlandı.

 

Toplantı 05 Ekim 2015 tarihinde Müzik Odasında Saat: 14:00 da başlamış ve saat 14:40. sona ermiştir.

 

 

   SENA KOPUZ                                                                            RÜMEYSA ARTIR KULÜP TEMSİLCİSİ                                                                                      ÜYE                        

 

 

 

 

       ROJİN DAĞLAR                                                                    SUDE SİNEM AYAZ

                   ÜYE                                                                                 ÜYE

 


                                                                                  

     İncelendi                                                                                                      Uygundur

     07/10/2015                                                                                                    07/10/2015

H. Eray ŞENOĞLU                                                                                     Yücel YILDIRIM

Danışman Öğretmen                                                                                        Okul Müdürü

 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

.................İLKOKULU

MÜZİK KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

 

 

KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI

 

SÜRE

 

AMAÇ

YAPILACAK ETKİNLİKLER

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

AY

HAFTA

EKİM   EYLÜL

 

 

 

-Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme

-Serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme

-Müziğin önemini kavrayabilme

-Cumhuriyet Bayramı’nın Anlam Ve Önemini Kavrayabilme

 

-Kulüp tüzüğünün hazırlanması

-Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi

-Kulüp Üyeleri İle Toplantı Yapılması

-Kulüp Temsilcisinin Seçilmesi

-Yıllık Çalışma planının hazırlanması

-Öğrencilerin müziğin önemi hakkında ve hayatımızda yeri ile ilgili araştırmalar yapmaları. Araştırma sonuçlarını yazarak müzik kulübü üyeleri ile paylaşmaları

- Cumhuriyet Marşları

 

 

İlköğretim Haftası

 

Cumhuriyet Bayramı

 

 

         KASIM

 

 

-10 Kasım’ın Anlam Ve Önemini Kavrayabilme

 

-24 Kasım’ın Anlam Ve Önemini Kavrayabilme

 

 

 

-10 Kasım Atatürk’ü Anma Gününün anlam ve önemi

 

-24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili şiir,resim,kompozisyon çalışması

 

 

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Ve Atatürk Haftası

 

24 Kasım     Öğretmenler Günü

           ARALIK        

 

 

 

-Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme

 

 

 

 

-Müzik Etkinlikleri İle Öğrencilerin Kendilerine Güven Duymalarını Sağlayabilme çalışması

 

 

-Toplum hizmeti çalışması:Sigara ve alkolün zararları ile ilgili resim yarışması yapılması ( Sağlık,Temizlik,Beslenme ve Kızılay Kulübü ile birlikte yapılacak) (tüm sınıflar)

 

 

          OCAK                        

-Ülkemizdeki Müzik Türlerini Tanıyabilme ,Söylerken Ve Dinlerken Tür Özelliklerine Dikkat Edebilme

 

- Ülkemizde Müzik Türleri

- 1.Dönemin Genel Değerlendirmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SÜRE

 

AMAÇ

 

YAPILACAK ETKİNLİKLER

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Ay

HAFTA

ŞUBAT

 

 

-Yöremize Ait Türküleri

Tanıyabilme,Severek Dinleyebilme.

-Toplu Ve Bireysel Uygulamalar İle İş Birliği Yapabilme Alışkanlığının Kazandırılması

 

 

 

 

-Kulüp Üyeleriyle Toplantı Yapılarak yöremize ait türkü ve hikayelerin araştırılması

 

 

-Çocuklara yönelik tehditlerin neler olduğu ve bunlardan korunma yolları ile ilgili çalışma

 

 

MART

 

 

 

 

 

 

-Çanakkale Zaferi’nin Anlam Ve Önemini Kavrayabilme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

- 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Ve Zafer Haftasının anlam ve önemini anlatan çalışmalar yapma

-Toplum hizmeti çalışması:Alt sınıflardaki ve kendi sınıflarındaki öğrencilerin müzik ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak(4,5,6,7 ve 8. Sınıflar)

 

 

 

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Ve Zafer Haftası

   NİSAN

 

 

 

 

 

-23 Nisan’ın Anlam Ve Önemini Kavrayabilme

-Milli Duyguları Geliştirici,Bütünlüğü Pekiştirici Marşlarımızı En Doğru Ve En   Güzel Şekliyle Öğrenebilme,Söyleyebilme

 

 

 

-23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nın Anlam Ve Öneminin araştırılması

 

 

 

-Marşlarımızdan Örneklerin araştırılıp panoda sergilenmesi

 

 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

MAYIS

 

 

 

-Müzik Etkinlikleri Ile Öğrencide Var Olan Anlama-Anlatma,Dinleme-Yaratma Gücünün Geliştirilmesi

 

-19 Mayıs’ın Anlam Ve Önemini Kavrayabilme

 

 

 

- Bireysel Çalışmalar

 

-19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı’nın Anlam Ve Önemiyle ilgili resim, şiir, yazıların panoda sergilenmesi

 

 

 

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı

     HAZiRAN  

 

 

 

Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlara ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme.

-Yıllık çalışmaların değerlendirilmesi

-Kulüp çalışmalarına katılan üyelere teşekkür edilmesi

-Kulüp yıl sonu çalışma raporunun hazırlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                 Havva AY                                                                                                         Barış Serhat IŞIK

           Danışman Öğretmen                                                                                                   Okul Müdürü

 

 
28 Eylül 2015 Pazartesi 23:53 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1719 - Daniel Defoe'nun ünlü romanı 'Robinson Crusoe' yayımlandı.
1859 - Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak Süveyş Kanalı'nın kazılmasına, Mısır'ın Port Said kentinde başlandı.
1874 - Radyo dalgaları üzerinde çalışan ve bu yolla ilk haberleşmeyi sağlayan fizik bilgini Guglielmo Marconi doğdu.
1901 - New York, otomobiller plaka uygulamasını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu.
1914 - İngiliz Fransız kuvvetleri Çanakkale'ye çıkarma harekatı başlattı. Kara savaşları başladı.
1915 - Arıburnu Muharebeleri başladı.
1915 - Seddülbahir Muharebeleri başladı.
1918 - Türkiye'de, Kars ve Ardahan işgalden kurtuldu.
1925 - Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.
1926 - Türkiye İstatistik Kurumu (o dönemki adıyla Merkezi İstatistik Dairesi) kuruldu.
1926 - İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini şah ilan etti.
1941 - Başkomutan Mustafa Kemal'in yaveri Salih Bozok vefat etti.
1945 - 46 ülkeden gelen delegeler Milletler Cemiyeti'nin yerini alacak Birleşmiş Milletler'i kurmak üzere San Fransisco'da bir araya geldi.
1946 - İstanbul Ankara hattında yataklı tren seferleri başladı.
1953 - Cambridge Üniversitesi'nde iki bilim adamı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan deoksiribonükleik asit (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldular.
1957 - Antalya'nın Fethiye ilçesinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu: 67 kişi öldü.
1962 - Anayasa Mahkemesi kuruldu.
1974 - Portekiz'de Karanfil Devrimi: General Antonio Spinola'nın yönettiği askeri ayaklanmayla Salazar'ın faşist diktatörlüğü devrildi.
1976 - Portekiz'de faşist diktatörlük sonrasında yapılan ilk serbest seçimleri Mario Soares liderliğindeki Sosyalist Parti kazandı.
1983 - Pioneer 10, Plüton'un yörüngesini aştı.
1990 - ABD uzay mekiği Discovery'nin mürettebatı, ilk uzay teleskobu Hubble'ı yer çevresinde yörüngeye oturtmayı başardı.
2000 - TBMM'de grubu bulunan beş siyasi partinin genel başkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'i cumhurbaşkanlığına aday gösteren öneriyi imzalayarak TBMM'ye sundu.
2001 - Merkez Bankası'na özerklik getiren yasa TBMM'de kabul edildi.
2005 - Bulgaristan ve Romanya'nın, Avrupa Birliği'ne girişi için müzakereler başladı.
2005 - Japonya'da tren kazası: 107 ölü.
 
 
Yukarı Çık

MÜZİK KULÜBÜ TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI VE GÖREVLİ ÖĞRENCİLER

 

1. DÖNEM

2.DÖNEM

TOPLUM HİZMETİ:Okullardaki müzik kulübünü tanıtma ve önemini anlatma

 

Müziğin hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında bilgi verilmesi

TOPLUM HİZMETİ : Çevremizde (köy-il-ilçeve bölge ) belirgin olan müziklerin bulunup seslendirilmesi

 

Müzik dersi araç gereçlerinin tanıtılması.

SIRA

ÖĞR.NO

AD SOYAD

SINIF

SIRA

ÖĞR. NO

AD SOYAD

SINIF

1

 

SELİM AYAYDIN

3-A

1

 

 

 

2

 

SELMA YILDIZ

1-B

2

 

 

 

3

 

CEYDA ALTUĞ

1-B

3

 

 

 

4

 

E. ELÇİN MENTEŞE

1-A

4

 

 

 

5

323

NAZLIM SERÇEK

7-B

5

 

 

 

6

486

YAREN DURAN

4-B

6

 

 

 

7

378

VOLKAN NALÇACIOĞLU

5-B

7

 

 

 

8

336

ROJİN DAĞLAR

6-A

8

 

 

 

9

339

İREM NUR GÜZELTEPE

6-B

9

 

 

 

10

122

EMRE CAN ŞİMŞEK

7-A

10

 

 

 

11

455

HİLAL TUNA

4-A

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLUM HİZMETİ :

Müzik dersi türlerinin tanıtılması
Bir müzik aleti çalabilmeyi öğrenme

 

TOPLUM HİZMETİ: 

Sigaranın zararları hakkında öğrencileri bilinçlendirmek.

Alkol ve uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verme.

 

SIRA

ÖĞR.NO

AD SOYAD

SINIF

SIRA

ÖĞR.NO

AD SOYAD

SINIF

1

 

AZRA MANİSA

3-A

1

 

 

 

2

 

AZRA KAYRANCIOĞLU

1-B

2

 

 

 

3

 

GÖKSU TUĞAÇ

2-B

3

 

 

 

4

 

İDİL GENÇ

1-A

4

 

 

 

5

478

G.SENA KAPLANOĞLU

4-B

5

 

 

 

6

377

VEYSEL BARIŞ OĞUZ

5-A

6

 

 

 

7

503

HAYAL ÇELİK

5-B

7

 

 

 

8

330

MELİS RÜŞEN

6-B

8

 

 

 

9

502

KORAY ACAR

6-B

9

 

 

 

10

14

DAMLA KURUÇAY

7-B

10

 

 

 

11

424

RUMEYSA ARTIR

8-B

11

 

 

 

 

 

MÜZİK   KULÜBÜ TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI VE GÖREVLİ ÖĞRENCİLER