Milletvekili seçimi için memurların son istifa günü belli oldu

Ana Sayfa » DÖKÜMAN » 2013-2014, Fen ve Teknoloji dersi 1. dönem sene başı zümre öğretmeler toplantı tutanağı

2013-2014, Fen ve Teknoloji dersi 1. dönem sene başı zümre öğretmeler toplantı tutanağı

2013-2014, Fen ve Teknoloji dersi 1. dönem sene başı zümre öğretmeler toplantı tutanağı

 
11 Eylül 2013 Çarşamba 20:59 
Yorum YapYazdır
 
2013-2014, Fen ve Teknoloji dersi 1. dönem sene başı zümre öğretmeler toplantı tutanağı

………………..ORTAOKULU 2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Toplantı Tarihi                        :               18.09.2013

Toplantı Yeri                          :               FEN ve TEKNOLOJİ LABORATUARI

Toplantı Sayısı                        :               1

Toplantı Saati                          :               11.00

Toplantıya Katılanlar              :               Cumali SOYGÖK – Sezai CORAZOĞLU

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

1-            Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.

2-            2012-2013 Eğitim Öğretim yılı zümre kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.

3-            2012-2013 Eğitim Öğretim yılı öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve başarıyı arttırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi.

4-            1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının okunması.

5-            Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve yapılan değişikliklerin incelenmesi.

6-            Fen ve Teknoloji Dersi programının ve genel amaçların okunup değerlendirilmesi.

7-            Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının ve ünitelerin incelenmesi.

8-            Fen ve Teknoloji Dersi öğretmen kılavuz, öğrenci çalışma ve ders kitaplarının incelenmesi.

9-            Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler ve karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemler öğretim yöntemleri konusunda görüşme, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemler.

10-          Ölçme ve değerlendirme esasları ve ölçütleri ile yazılı sınavların zamanı, sorulacak sorular ve değerlendirme    ölçütlerinin belirlenmesi.

11- Derse hazırlık ve yıllık planların yapılmasıyla ilgili görüşmeler yapılması ve kararların alınması.

12-          Öğrencilere aldırılacak araç-gereçlerin tespit edilmesi ve öğrenci ders hazırlıklarının görüşülüp kararlaştırılması

13-          Ders araç–gereçleri ile laboratuar ve teknik donanım malzemelerinin kullanılması, bakımı, korunması ve gözden geçirilip, eksikliklerin tamamlanması yönünde öneriler getirilmesi.

14-          Bilişim ve teknolojinin derslerde kullanılması.

15-          Konularla ilgili deney–gözlem planlamasının yapılması, etkinliklerin, proje ve performans görevlerinin belirlenmesi.

16-          Proje ve performans görevlerinin değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi.

17-          Öğrenci ürün dosyalarının temini ve içeriğinin belirlenmesi.

18-          Milli Eğitim Temel Kanunu ve Temel Eğitim ve Öğretim kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılâpları öğretim       esaslarının okunması.

19-          Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliği.

20-          Dilek ve temenniler.

 

 

GÜNDEM MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR             :

 

1- 2013-2014 Eğitim öğretim yılı Kültür Ortaokulu Fen ve Teknoloji dersi 1.dönem 1. zümre öğretmenleri toplantısı 07 Eylül 2012 tarihinde saat 11.00’da başlatılarak gündem maddeleri okundu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

 

2-            Zümre başkanı Cumali SOYGÖK 2012-2013 eğitim öğretim yılına ait zümre kararlarını okuyarak bu kararlar doğrultusunda yapılan çalışmaları değerlendirdi ve alınan kararlara büyük ölçüde uyulduğunu belirtti.

 

3-            Sezai CORAZOĞLU 2012-2013 eğitim öğretim yılına ait öğrenci başarılarının okulunda iyi olduğunu ve başarının bir önceki yıla göre daha artmış olduğunun gözlendiğini ifade etti. Fen ve Teknoloji Öğretmeni, mevcut öğrenci başarısının artarak devam etmesi ve başarısız öğrencilerin durumlarının düzelmesi için yapılabilecekler konusunda görüş alış–verişinde bulunulmasının gerekliliğini ifade etti. Özellikle öğrencilere Fen ve Teknoloji dersini daha ilgi çekici bir hale getirerek, her öğrencinin derse katılımının sağlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca başarı seviyesi düşük ve derse ilgisi az olan öğrenciler noktasında diğer zümre öğretmenleri ve okul idaresi ile diyalogun gerekliliğini ifade etti.

Cumali SOYGÖK, Fen ve Teknoloji dersine karşı öğrencilerin göstermiş oldukları ilginin başarıyı olumlu yönde etkilediğini ve ders ile ilgili deney, gözlem, inceleme gibi etkinlikler ile Fen ve Teknoloji dersinin gerektirdiği uygulamaların yapılması neticesinde öğrenci başarısının arttığını gözlemlediğini belirtti.

 

4-             Sezai CORAZOĞLU, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde yer alan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarını okuyarak ilköğretim okulları Fen ve Teknoloji dersinin bu amaçlar doğrultusunda işlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Fen ve Teknoloji öğretmeni Cumali SOYGÖK, genel amaçlar doğrultusunda öğrencilerin; Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, Atatürk Milliyetçiliğini benimseyen, vatanını, milletini, ailesini seven ve bunların çıkarlarını koruyan, olumlu davranışlar edinebilen, çalışmayı, disiplinli olmayı kendine görev edinen kişiler olarak yetiştirilmesine çalışılması gerektiğini söyledi.

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI:

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini;

1-                            Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2-                            Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3-                           İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

 

İlköğretimin amaç ve görevleri, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak:

1-                            Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetiştirmek;

2-                            Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır (Millî Eğitim Temel Kanunu. Madde 23).

5- Cumali SOYGÖK, 27.08.2003 tarihinde 25212 sayılı Resmi Gazetede yer alan, Eylül 2003 tarihli 2552 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde eğitim öğretim süreci ile ilgili maddeleri ve 10.07.2010 tarihinde yayınlanan değişiklikleri okuyarak bu konuda bilgi sahibi olunması gerektiğini belirtti.

 

6-            Sezai CORAZOĞLU, Talim ve Terbiye Kurulunun 13 Kasım 2000 tarih ve 387 sayılı kararı ile kabul edilip Kasım 2000 tarih ve 2518 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan İlköğretim Okulları Fen ve Teknoloji programına göre Fen ve Teknoloji dersi genel amaçlarını okuyarak eğitim öğretimin, planlamanın, değerlendirmelerin, Atatürkçülük konularının bu amaçlar doğrultusunda işlenmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca Fen ve Teknoloji Öğretmeni Cumali SOYGÖK, müfredat programındaki değişikliklerin takibinin gerekliliğini ifade etti ve 8. sınıf müfredatının değiştiğine dikkat çekti ve değişikliklerin uygulamada da yapılmasının önemini vurguladı.

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçları aşağıda sunulmuştur: Öğrencilerin;

•              Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları, bunun düşünsel zenginliği ile heyecanını yaşamalarını sağlamak,

•              Her sınıf düzeyinde bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duygusu   geliştirmelerini teşvik etmek,

•               Fen ve teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak,

•              Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerileri kazanmalarını sağlamak,

•               Eğitim ile meslek seçimi gibi konularda, fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi, deneyim, ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek alt yapıyı oluşturmak,

•              Öğrenmeyi öğrenmelerini ve bu sayede mesleklerin değişen mahiyetine ayak uydurabilecek kapasiteyi geliştirmelerini sağlamak,

•               Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,

•               Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak,

•               Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk taşımalarını ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak,

•               Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, toplum ve çevre ilişkilerinde bu değerlere uygun şekilde hareket etmelerini sağlamak,

•               Meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerilerini kullanarak ekonomik verimliliklerini artırmalarını sağlamaktır.

7- Cumali SOYGÖK, Yeni İlköğretim Müfredatı ile Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının hakkında yapılan incelemeler doğrultusunda aşağıda belirtilen değerlendirmeyi yaptı:

•              Programın tamamının bir bütün olarak ele alınması esas kabul edilmiştir.

•              Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu ve bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesi olarak belirlenmiştir.

•              Fen ve teknoloji okuryazarlığı açıklanarak, bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir bileşimi olarak açıklanmıştır.

•              Fen ve Teknoloji ilişkisi kurulmuştur.

•              Fen ve Teknoloji dersi öğrenme alanlarının belirlenmiştir.

•              Fen ve teknoloji dersi ile ilgili olarak ünite organizasyonunda temel hareket noktaları belirlenmiştir. Bunlar;

•              Az bilgi özdür.

•              Fen ve Teknoloji okuryazarlığı.

•              Öğrenme sürecine yaklaşım.

•              Ölçme ve değerlendirme.

•              Gelişim düzeyi ve bireysel farklılıklar.

•              Bilgi ve kavram sunum düzeni.

•              Diğer derslerle ve ara disiplinlerle uyum.

•              Program hedeflerine ulaşılabilmesi için öğrenme- öğretme süreci, öğrenme ortamı ve öğretim stratejileri hakkında yeni anlayışların geliştirilmesinin gerekli olduğu görülmüştür.

•              Öğrencilerin programda belirlenen kazanımlara ulaşabilmeleri ve fen eğitiminin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için Yapılandırıcı Öğrenme Yaklaşımı esas alınmıştır.

•              Öğrenme ve öğretme arasındaki ilişki açıklanmıştır.

•              Öğretim stratejileri belirlenmiş ve açıklanmıştır.

•              Öğretmenin öğretim stratejileri ile ilgili olarak yapabileceği beceri ve uygulamalar belirlenmiştir.

•              Öğrenci merkezli  öğretimin nasıl uygulanacağı açıklanmıştır.

•              Fen ve Teknoloji dersinde kullanılan bilimsel dilin günlük hayattaki değişimlerine önem verilmesi ve bu dilin öğrencilerin ödevlerine yansıtılarak anlamlı şekilde kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

•              Fen ve Teknoloji dersinde ev ödevlerinin önemi ve nasıl hazırlanacağı açıklanmıştır.

•              Fen ve Teknoloji dersinde öğretmen ve öğrencilerin için kullanılacak güvenlik önlemleri hakkındaki hususlara önem verilmiştir.

•              Fen ve Teknoloji eğitiminde kullanılan kaynakların önemi ve neler olduğu açıklanmıştır.

•              Fen ve Teknoloji dersinde ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği ve hangi değerlendirme ölçütlerine daha fazla vurgu yapılacağı açıklanmıştır.

•              Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin neler olduğu ve nasıl uygulanacağı açıklanmıştır.

•              Performans değerlendirme ve öğrenci ürün dosyası başta olmak üzere alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

•              Öğrenci ürün dosyası (portfolyo), öğrenci ürün dosyasının amacı, öğrenci ürün dosyasısın içeriği, öğrenci ürün dosyasının içeriğini seçmek için stratejiler, öğrenci ürün dosyası çalışmalarında öğretmenin rolü, öğrenci ürün dosyası çalışmalarında öğrencinin rolü, öğrenci ürün dosyası çalışmalarında velinin rolü, öğrenci ürün dosyası hazırlama sürecinde öğretmenin yapacakları açıklanmıştır.

•              Kavram haritaları    , kavram haritalarını değerlendirmek için kullanılabilecek ölçütler, kavram haritalarının oluşturulma aşamaları ve kavram haritalarının çeşitleri açıklanmıştır.

•              Tutumların ölçülmesinde kullanılan Tutum ölçekleri ve nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.

•              Çoktan seçmeli testler, uygulanması ve amacı açıklanmıştır.

•              Ölçme ve değerlendirme formları belirlenmiş ve nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.

•              Fen ve Teknoloji dersinin ünite organizasyonu açıklanmıştır.

•              Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ilişkisi açıklanmıştır.

•              Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda Bilimsel Süreç Becerileri ve nasıl kazandırılacağı                                                      açıklanmıştır.

•              Fen ve Teknoloji Öğretim Programı’nda öğrencilere kazandırılmak istenen bilimsel tutum ve değerlerin neler olduğu açıklanmıştır.

•              Fen ve Teknoloji dersi ile ilgili olarak öğrenme alanları ve üniteler hakkında bilgi verilmiştir.

Fen ve Teknoloji öğretmeni Sezai CORAZOĞLU, 8. sınıf 2. ünitesinde konu sıralamasında ünitelendirilmiş yıllık planda belirtileceği üzere değişiklik yapılmasının öğrenme açısından daha faydalı olacağını belirtti.

8- Sezai CORAZOĞLU, öğretmen kılavuz kitabının çok iyi incelenmesi gerektiğini belirterek kitapta yer alan öğrencilerle ilgili formların, raporların, öğretim tekniklerinin, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin, bilimsel süreç beceri kazanımlarının, fen – teknoloji – toplum – çevre kazanımlarının, tutum ve değer kazanımlarının, ara disiplin kazanımlarının çok iyi bir şekilde irdelenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca kılavuz kitapta açıklanan ders anlatım şekilleri ile kazanımlar, sınırlamalar, uyarılar ve diğer derslerle işbirliği konularına dikkat edildiğinde öğrencilerin anlama kapasitelerinin artacağı da söylendi.

Sezai CORAZOĞLU, öğrenci çalıma kitaplarındaki etkinliklerin tamamının ders esnasında yaptırılamadığını, zaman yönünden sıkıntı yaşanmaması için benzer etkinliklerin gruplandırılarak yapılması gerektiğini ve öğrencilerin yaptıkları etkinliklerin mutlaka kontrol edilerek yanlış olan yönlerin düzeltilmesi veya grup içerisinde tartışma ortamı sağlanarak öğrencilerin yanlışlarını kendilerinin bulması gerektiğini vurguladı.

Cumali SOYGÖK, ders kitabında, ünite sonlarında yer alan değerlendirme sorularının kendileri için hazırlayacakları sorulara örnek teşkil ettiğini söyleyerek sınavların bu sorular paralelinde hazırlanması gerektiğini söyledi.

9- Sezai CORAZOĞLU, öğrenci merkezli programın esas alındığı müfredata göre öğrencilere gösteri, gözlem, sunuş ve buluş yoluyla öğretimin verilebilmesi için hazırlanan laboratuarın öğrenciler tarafında bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini, malzemelerin öğrencilere tanıtılarak laboratuarda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ders kitaplarının dışında çeşitli kaynak kitaplardan da faydalanılabileceğini de söylendi.

Sezai CORAZOĞLU, Fen ve Teknoloji derslerinde anlatım, soru–cevap, tartışma, örnekleme, uygulama, beyin fırtınası ve gözlem metotlarını uygulamanın faydalı olacağını söyledi. Ayrıca yeni öğretim programındaki değişikliklere dikkat edilerek, konuların işlenişi sırasında konuların önemine göre öğrenci merkezli ve öğrencilerin derse katılımlarını ve rollerini arttıracak metotların kullanılmasının faydalı olacağını da belirti.

Cumali SOYGÖK, müfredatın ön gördüğü kazanımları öğrenciye kazandırmak için amaç ve kazanımların düzeyine, konuların özelliğine göre anlatım, tartışma, rol oynama, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası, gezi, gözlem, deney, gösteri, gösterip yaptırma, soru cevap, proje, görüşme gibi yöntem ve teknikler kullanılması gerektiği, bu yöntemlerle öğrencilerin kazanımları ezberlemeden, araştırma yoluyla edinmeleri ve fen bilimlerini bütün olarak algılamalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Cumali SOYGÖK, Fen ve Teknoloji Öğretim programına göre öğrenci merkezli aşağıda belirtilen stratejilerin kullanılması gerektiğini de vurguladı.

•              Rol Yapma                             •              Proje                                      •              Bağımsız Çalışma

•              Küçük Grup Tartışması          •              Kütüphane Taraması               •              Öğrenme Merkezleri

•              Okul Gezisi                            •              Sorgulama                              •              Programlandırılmış Öğrenme

•              İşbirliğine Bağlı Öğrenme      •              Keşfetme                 •              Kişileştirilmiş Öğrenme Sistemleri

•              Drama                                    •              Problem Temelli Öğrenme•    Oyun Oynama

 

10- Cumali SOYGÖK, Fen ve Teknoloji derslerinden öğrencilere her dönem 3 yazılı yapılmasına, sınavların sene başından itibaren işlenen konulardan yapılması ve ağırlığın son konulara verilmesine, 3. yazılıların bütün şubelerde ortak yapılması ve test olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sezai CORAZOĞLU, 10.07.2010 tarihinde son değişiklikler ile yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ölçme ve değerlendirme hususlarını içine alan 32. madde hakkında bilgi verdi. Buna göre;

a)             Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki (Değişik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönemden oluşur.

b)            (Değişik bend: 24.12.2008/27090 RG) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır.

c)             Ölçme ve değerlendirmede okul, il ve ülke genelinde birlik sağlanır.

ç)             (Değişik:20.8.2007/26619 RG) Öğrencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir.

d)            Öğrencilerin ders, uygulama ve değerlendirme etkinliklerine katılmaları zorunludur.

e)             (Değişik:20.8.2007/26619 RG) Öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşur.

f)             Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün                     olarak ele alınır.

g)             Öğrencilerin başarısını belirlemek için kullanılan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne çıkarılır.

ğ)             Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde kullanılacak araçlar geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları için cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri kullanılır.

h)            Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

 

Sezai CORAZOĞLU, ölçme ve değerlendirme konusunda yalnız yazılıların değil yapılacak diğer etkinliklerin göz önünde bulundurulacağını belirtti. Öğrenci başarısını değerlendirmek için kullanılabilecek yöntemler söylendi.

 

•              Çoktan seçmeli testler                                            •              Performans değerlendirme

•              Doğru-yanlış soruları                                            •              Öğrenci ürün dosyası(portfolyo)

•              Eşleştirme soruları                                 •              Kavram haritaları

•              Yapılandırılmış grid                                               •              Kısa cevaplı yazılı yoklamalar

•              Tanılayıcı dallanmış ağaç                                       •              Uzun cevaplı yazılı yoklamalar                                                              •              Kelime ilişkilendirme                                             •              Soru –cevap

•              Proje                                                                      •              Tamamlama (boşluk doldurma) soruları

•              Drama                                                                    •              Görüşme

•              Yazılı raporlar                                                        •              Gösteri                                                                                                   •              Poster                                                                     •              Grup ve/veya akran değerlendirmesi

•              Kendi kendini değerlendirme

 

Sezai CORAZOĞLU, ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı ile ilgili olarak İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesinde yer alan hükümleri okudu. Buna göre;

 

•               1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları, öğretmen gözlemlerine göre belirlenir.

•               4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.

•               Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

•               Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

•              Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

 

Sezai CORAZOĞLU, sınavlar ile ilgili olarak İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 36. maddesinde yer alan hükümleri okudu. Buna göre;

 

•              Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

Derslerin özelliğine göre;

a)            Klasik sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması,

b)            Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması,

c)             Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır.

Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puanla, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla(33) değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının(34)  hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

 

Sezai CORAZOĞLU, ölçme ve değerlendirmeye katılmayan öğrenciler ile ilgili olarak İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38. maddesinde yer alan hükümleri okudu. Buna göre;

•              Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

•              Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

•              Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

 

Cumali SOYGÖK, 6, 7 ve 8. sınıflar için bir dönem içerisinde 3 yazılı sınav yapılacağını, en az bir performans ödevi verileceğini, en az bir ders içi etkinlik notu verileceğini belirtti. Ayrıca yazılı sınavların tarihlerini de söyledi. Buna göre yazılı sınavlar;

I. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ:

SINIFLAR 1.YAZILI                             2.YAZILI                             3.YAZILI

5                                       Kasım 1. Hafta                        Aralık 1. Hafta                        Ocak 1. Hafta

6 Kasım 1. Hafta                        Aralık 1. Hafta                        Ocak 1. Hafta

7 Kasım 1. Hafta                       Aralık 1. Hafta                       Ocak 1. Hafta

8 Kasım 1. Hafta                       Aralık 1. Hafta                       Ocak 1. Hafta

II. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ:

SINIFLAR 1.YAZILI                             2.YAZILI                             3.YAZILI

5 Mart 2. Hafta                          Nisan 3. Hafta                        Mayıs 5. Hafta

6 Mart 2. Hafta                          Nisan 3. Hafta                        Mayıs 5. Hafta

7 Mart 2. Hafta                          Nisan 3. Hafta                        Mayıs 5. Hafta

8 Mart 2. Hafta                          Nisan 3. Hafta                        Mayıs 5. Hafta

 

11- Sezai CORAZOĞLU, ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanmasında 2518 sayılı tebliğler dergisinde Fen ve Teknoloji programına göre iş günü takviminin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Buna göre 1. dönem ve 2. dönem toplam 174 gün (35 hafta) üzerinden dağıtılarak yapılması uygun görüldü. Saat olarak dönemlere dağılımı ise I. Dönem 68 saat, II. Dönem 72 saat olarak belirlenmiştir. Ayrıca yapılan yıllık planların idareye CD şeklinde teslim edilmesine, gerektiğinde öğretmenlerde birer nüsha bulundurulmasına karar verildi.

 

12- Sezai CORAZOĞLU, Yeni İlköğretim Fen ve Teknoloji Programı’na göre öğrencilerin kullanabilmeleri için; portfolyo dosyası, not tutmaları ve deney raporu yazabilmeleri için defter ve diğer kırtasiye malzemelerinin alınması ve yapılacak deneylerde kullanacakları araç ve gereçlerin zamanı geldikçe temin edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca ders programları belirlendiğinde laboratuardan çakışmadan faydalanabilmek için bir laboratuar kullanım çizelgesi oluşturulması gerekliliğini vurgulandı.

13- Cumali SOYGÖK, öğrenci merkezli programın esas alındığı müfredata göre öğrencilere gösteri, gözlem, sunuş ve buluş yoluyla öğretimin verilebilmesi için hazırlanan laboratuarın öğrenciler tarafında bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini, malzemelerin öğrencilere tanıtılarak laboratuarda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

 

14- Sezai CORAZOĞLU, düz anlatım yoluyla ders anlatılmadığı için öğrencileri derse motive etmek ve anlamalarını kolaylaştırmak için her türlü teknik donanım ve bilişim teknolojilerinden yararlanmaları gerektiğini söyledi.

Sezai CORAZOĞLU, ders işlenişi esnasında gerek öğrencilerin gerekse de öğretmenlerin, konularla ilgili sunumları, animasyonları, videoları, resimleri, bulmacaları, kavram haritalarını ve diğer etkinlikleri kullanmaları gerektiğini, bunların bilgisayarlarda yazılabileceği gibi internet ortamından da elde edilebileceğini söyledi. Ayrıca çeşitli, güvenli internet adreslerinin öğrencilere verilmeden önce incelenmesi gerektiğini, öğrencilerin proje ve performans görevlerini araştırırken bu sitelerden faydalanabileceklerini de ekledi.

15- Cumali SOYGÖK, konularla ilgili yapılacak olan deney, gözlem, gezi, proje ve performans görevi ile etkinliklerin plan halinde hazırlandığını, konularda yeri geldikçe ünitelendirilmiş yıllık planlara göre bu planların hazırlandığını belirterek özellikle etkinliklerin ve deneylerin imkânlar dâhilinde öğrencilere yaptırılması gerektiğini söyledi.

16- Sezai CORAZOĞLU, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesine göre proje, performans ve ders içi etkinlik notlarının nasıl verilmesi gerektiğini söyledi. Buna göre;

•              Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

•              Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

•              Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

Cumali SOYGÖK, proje ve performans görevleri ile ders içi etkinliklerin değerlendirilmesinde belirlenen dereceli puanlama anahtarlarının kullanılması gerektiğini söyledi. Kullanılan dereceli puanlama anahtarının, verilen görevin özelliğine göre farklılık gösterebileceğini belirten ders öğretmeni, değerlendirme yapılmadan önce öğrencilere dereceli puanlama anahtarları hakkında bilgi verilmesi ve öğrencilerin bu rubriclere göre görevlerini hazırlaması gerektiğini de belirtti. Ayrıca Cumali SOYGÖK bu eğitim öğretim yılında ünitelerdeki performans görevlerinin sınıftaki öğrencilere eşit olarak dağıtılması gerektiğini ifade etti. Uygulamanın bu şekilde yapılmasına karar verildi.

Performans ve proje görevi konuları EK–1 de belirtilmiştir.

 

17- Sezai CORAZOĞLU, öğrencilerin yapmış oldukları etkinliklerin içerisinden en fazla sevdiği etkinliği, derse hazırlanırken edindiği bilgilerin dokümanlarını, proje ve performans görevlerinden beğendiklerini alarak hazırladıkları ürün seçki dosyaları değerlendirilirken dereceli puanlama anahtarının kullanılması gerektiğini söyledi.

 

18-          Sezai CORAZOĞLU tarafından 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu okundu. Atatürk İlke ve İnkılâpları öğretim esasları 2488 sayılı tebliğler dergisi esas alınarak incelendi. Atatürk İlke ve İnkılapları öğretim esaslarının yıllık ve günlük planlara mutlaka alınması, yeri ve zamanı geldiğinde derslerde anlatılması gereği Cumali SOYGÖK tarafından ifade edildi.

19-          Cumali SOYGÖK 7. ve 8. sınıflarda matematiksel işlemlerin hayli fazla olduğunu, konuların anlaşılabilmesi için çözülen örneklerde sürekli matematiksel işlemlerin kullanıldığını, işlem yapamayan öğrencinin derste başarılı olamadığını belirterek matematik öğretmenleri ile yıllık planda belirtilen zamanlarda işbirliği yapılarak kullanılacak işlemlerle ilgili yardım alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca Sosyal Bilgiler öğretmeni ile Coğrafya konularında, Resim öğretmeni ile çizimler konularında, Türkçe öğretmeni ile anlatım ve anlama konularında işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır.

20-          2013-2014 Eğitim öğretim yılı I. dönem zümre öğretmenleri kurulu toplantısı dönemin ve yılın başarılı geçmesi dilek ve temennileri ile sona erdirildi.

 

 

 

 

 

Sezai CORAZOĞLU

 

Cumali SOYGÖK

Fen ve Teknoloji Öğretmeni

 

Fen ve Teknoloji Öğretmeni

(Zümre Başkanı)

18/09/2013

UYGUNDUR

Ersin AYNAL

OKUL MÜDÜRÜ

EK – 1    :              PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİ

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Suyun canlılar için önemi

2-            Bir gün içinde yediğiniz besin maddelerini kaydetme

3-            Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararlarını ve zararlarını

4-            İnsanların çevreye olan olumsuz etkileri

 

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Maddenin ayırt edici özelliği olan kaynama, erime ve donma noktalarını bilmenin günlük hayatımıza getireceği yararlar

2-            Üç boyutlu Dünya Ay ve gezegenlerin modelinin hazırlanması

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama

2-            Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.

3-            Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.

4-            Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.

5-            Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.

6-            Isaac Newtonun hayatını araştırma.

7-            Madde, cisim, katı, sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.

8-            Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.

9-            Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.

10-          Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.

11-          Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.

12-          Bitkilerin tohumlarının yayılma yollarının araştırılması

13-          Organik tarımın araştırılması

14-          Madam Cruie, Dalton ve Becquerel’in yaşam öykülerinin araştırılması

15-          Atomdan daha küçük parçacıkların varlığının araştırılması

16-          Hemofili hastalığının araştırılması

17-          Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından öneminin araştırılması

18-          İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması

19-          Dünya ikliminin ılık kalmasında atmosferin öneminin araştırılması

20-          Periskop’un araştırılması

21-          Ses iskandili nedir, nerelerde ve ne için kullanılır?

22-          Ses yalıtımında ve yankı oluşumunda kullanılan maddelerin araştırılması

23-          Toprağın yeryüzü için öneminin araştırılması

24-          Toprak çeşitleri ve kullanım alanlarının araştırılması

25-          Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması

26-          Jeotermal kaynak, kaplıca ve ılıca kavramlarının araştırılması

27-          Yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu ve korunumunun araştırılması

28-          Yeraltı zenginlik kaynaklarımızın araştırılması

29-          Fosillerden nasıl yararlanıldığının araştırılması

 

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Hücrenin kısımlarını gösteren 3 boyutlu model hazırlama

2-            Embriyonun anne karnında sağlıklı gelişebilmesini etkileyen faktörleri belirten poster hazırlanması

3-            Seçinle bir kişinin fotoğrafı kullanılarak o kişinin gelişim dönemlerini gösteren poster hazırlanması

4-            Dinamometre yapımı

5-            Günlük hayatta karşılaşılan olaylarda yer çekimi kuvvetinin rolünü açıklayan poster hazırlanması

6-            Çeşitli malzemelerle molekül modelleri yapımı

7-            Basit bir reosta modeli yapımı

8-            Zıt çalışan kasların çalışma prensibini anlatan model tasarımı

9-            Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıkları gösteren poster yapımı

10-          Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren model yapımı

11-          Günlük hayatta kullanılabilecek bir termos modeli yapımı

12-          Kapalı mekânlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi

13-          Fosil yapımı

14-          Kayaç döngüsünün oluşumunu gösteren poster hazırlanması

15-          Tortul kayaçların oluşumunu gösteren model tasarımı

16-          İskelet modelini çeşitli malzemeler kullanarak oluşturma.

17-          3’lü seri bağlanmış üreteç ve 2 paralel bağlanmış ampulden oluşan elektrik devresi yapma.

18-          3’lü paralel bağlanmış ampul ve 2 seri bağlanmış üreteçten oluşan elektrik devresi yapma.

19-          Elektroskop yapalım.

20-          Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.

21-          İskelet sistemini hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama

22-          Dolaşım sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

23-          Hormon sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

24-          Solunum sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

25-          Sindirim sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

26-          Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster

27-          Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.

 

 

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Sindirim sistemi organları ile ilgili poster yapımı

2-            Boşaltım sistemi hastalıkları ve tedavi yöntemlerini araştırma

3-            İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterimi

4-            Duyu organları ile ilgili poster hazırlama

5-            Bağımlılık yaratan maddeler hakkında bilgi ve resim toplama

6-            İş ile ilgili deney düzeneği hazırlama

7-            Enerji türlerinin araştırılması

8-            Basit makinelerin yaşantımızdaki önemi ile ilgili kompozisyon yazma

9-            Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili pano hazırlama

10-          Elektriklenme çeşitlerini araştırma

11-          Ampermetre, voltmetre ile ilgili bilgi toplama

12-          Basit bir elektrik devresi hazırlama

13-          Periyodik cetveli araştırma

14-          İlk yirmi element ve simgeleri ile ilgili poster hazırlama

15-          Atomun yapısını gösteren basit bir model yapımı

16-          İlk yirmi element atomlarının elektron dağılımını çizme

17-          Element ve bileşikler arasındaki farklar ile ilgili çizelge hazırlama

18-          Kovalent ve iyonik bağlı bileşikler için örnek çizimler yapma

19-          Karışım çeşitlerine örnek numuneler hazırlama

20-          Elektrolitlerle ilgi deney düzeneği yapma

21-          Renklerin oluşumu ve görünmesi ile ilgili araştırma

22-          Işığın yansıması ve kırılması ile ilgili çizimler yapma

23-          Merceklerin kullanım alanları

24-          Tür, habitat, popülasyon, ekosistem hakkında bilgi toplama

25-          Nesli tükenen canlılar ile ilgili araştırma

26-          Kuyruklu yıldızlar

27-          Güneş sistemi ile ilgili araştırma

28-          Teleskoplarla ilgili araştırma

29-          Uzay ile ilgili yayınlanmış posterleri toplama

 

7.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Yenen bir yemeğin sindirim kanalından geçişini açıklayan kavram şeması hazırlama

2-            Koyun böbreğinin incelenerek kısımlarının çizilmesi

3-            Görme olayı ile ilgili model yapımı

4-            Kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili deney düzeneği hazırlamak

5-            Sigarının akciğerimize etkisini gösteren maket yapımı

6-            Element ve bileşiklere model yapma

7-            Limon pili yapımı

8-            Renk çemberi yapımı

9-            Köydeki durgun bir sudaki canlılar ile ilgili gözlem

10-          Güneş sistemi maketi

11-          Tubitak ile ilgili poster hazırlama

 

8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.

2-            Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.

3-            Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.

4-            Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.

5-            Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.

6-            Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.

7-            Asitler, bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.

8-            Asitler, bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.

9-            İndikatör nedir? Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.

10-          pH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.

11-          Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.

12-          Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.

13-          ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.

14-          Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız.

15-          Elektro mıknatıslar nasıl yapılır?

 

8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Yaşantımızdaki enerji dönüşümlerine örnekler.

2-            Kendi ailelerinin fotograflı soy ağacının oluşturulması.

3-            Kanser nedir? Nasıl oluşur? (Kontrolsüz hücre bölünmesi)

4-            Klonlama nedir? Nasıl yapılır? Bir doktorla röportaj yapma

5-            Elektromıknatıs yapalım.

6-            DNA modeli yapalım.

7-             Modifikasyon, Seleksiyon, Adaptasyon ve Mutasyon kavramlarını kullanarak bir film senaryosu oluşturun.

8-            Yer değiştirme tepkimesi deneyi tasarlayın.

9-            Analiz (ayrışma)  tepkimesi deneyi tasarlayın.

10-          Sentez (birleşme) tepkimesi deneyi tasarlayın.

11-          Kalıtsal hastalıklarla ilgili doktorla röportaj ve poster hazırlama.

12-          Akraba evliliğinin sakıncaları nelerdir? Doktorla röportaj ve poster hazırlama.

13-          Çevre etkenlerinin kalıtımdaki rolleri nelerdir? Doktorla röportaj ve poster hazırlama.

14-          Klonlama nedir? Nasıl yapılır? Araştır gazete ve dergilerden haber topla.

15-          Kanser nedir? Çeşitleri nelerdir? Doktorla röportaj yapın.

16-          Sınıftaki tüm öğrencilerin fenotiplerini(kalıtsal) listeleyip analiz edin.

17-          Mitoz ve Mayoz bölünmeyi açıklayan bir poster hazırlayın.

 
11 Eylül 2013 Çarşamba 20:59 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1821 - Sadrazam Benderli Ali Paşa görevinden ayrıldı ve 30 nisan'da idam edildi. Benderli Ali Paşa padişah emri ile idam edildiği bilinen son sadrazamdı.
1920 - Mustafa Kemal Paşa, Meclis'in 23 Nisan 1920 günü açılacağını bildiren bir genelge yayımladı.
1930 - Columbus-Ohio'daki bir hapishanede çıkan yangında 320 kişi öldü.
1939 - Hatay, Türk Gümrük Tarifesi'ne dahil oldu.
1944 - Fransa'da kadınlar oy kullanma hakkını elde etti.
1952 - Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla vize formaliteleri kaldırıldı.
1956 - Elvis Presley'nin Heartbreak Hotel isimli şarkısı Billboard dergisinde 1 numaraya ulaşan ilk eseri oldu.
1957 - Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın başına getirildi.
1960 - Brasília resmen Brezilya'nın başkenti oldu. Eski başkent Rio de Janeiro'ydu.
1964 - Yunanistan, Kıbrıs'taki askeri birliğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü emrine vermeyi kabul etti.
1964 - Rum Patriği Vekili Emilyanos ile Metropolit Canavaris Türkiye aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı edildi.
1967 - Yunanistan'da darbe yapıldı. George Papadopoulos liderliğindeki albaylar cuntası yönetime el koydu, yedi yıl sürecek olan askeri rejim başladı.
1968 - Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Rusya, zor durumda kalan astronotları kurtarmak için bir antlaşma imzaladı.
1970 - Hutt River Vilayeti Prensliği Avustralya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1975 - Vietnam Savaşı: Güney Vietnam devlet başkanı Nguyen Van Thieu, Saygon'u terketti.
1979 - İstanbul Boğazı'nda Rumen bandıralı Karpati şilebi ile demir yüklü Kemal Kefeli kosteri çarpıştı. Türk gemisi 17 mürettebatı ile battı iki denizcinin cesedi bulundu, beş kişi kayboldu. Rumen şilebi kaçarken polis motoru tarafından yakalandı.
1987 - Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da bomba yüklü bir araç infilak etti: 106 kişi öldü.
1994 - İlk Güneş dışı gezegenler Polonyalı gökbilimci Alexander Wolszczan tarafından keşfedildi.
2003 - Irak'taki Saddam Hüseyin iktidarı'nın yıkılmasından sonra Geçici Koalisyon Yönetimi 28 Haziran 2004'e kadar ülkeyi yönetti.
2008 - Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, Gece Şahini olarak da anılan radara yakalanmayan uçak F-117 Nighthawk'ları hizmetten çıkardı.
M.Ö. - 753 Romulus ve Remus, Roma'yı kurdular.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık