Milletvekili seçimi için memurların son istifa günü belli oldu

Ana Sayfa » ZÜMRELER » 2013 2014 2. dönem 1. sınıf zümresi,zümre öğretmenler toplantı tutanağı

2013 2014 2. dönem 1. sınıf zümresi,zümre öğretmenler toplantı tutanağı

2013 2014 2. dönem 1. sınıf zümresi,zümre öğretmenler toplantı tutanağı

 
9 Şubat 2014 Pazar 16:13 
Yorum YapYazdır
 
2013 2014 2. dönem 1. sınıf zümresi,zümre öğretmenler toplantı tutanağı

75. YIL  İLKÖĞRETİM  OKULU  MÜDÜRLÜĞÜNE

NEVŞEHİR

 

20.02.2014 Perşembe  günü  saat  12.00’da okul müdür yardımcımız Şahin ERGEN başkanlığında     1.Sınıflar II. Dönem  Zümre  Öğretmenler Kurulu toplantısı  yapmak istiyoruz. Gündem aşağıya çıkarılmıştır.

Gereğini  bilgilerinize  arz  ederiz. 20.02.2014

 

 

Yusuf KARMAZ                         Ahmet TEZCAN                    Turgay  YAĞMUROĞLU                      1/A Sınıf Öğret.                    1/B Sınıf Öğret.                            1/C Sınıf Öğret.

 

Şahin ERGEN

Okul Md. Yrd. GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama.

2- 1. dönem zümre öğretmenler kurulu tutanağının incelenmesi ve değerlendirilmesi.

3- I. döneminin değerlendirilmesi,

4- Eğitim–öğretimin  birinci döneminde karşılaşılan güçlüklerin tekrar etmemesi için alınacak önlemler

5- Okuma-yazma etkinliklerinde başarısız olan öğrencilerle yapılacak çalışmaların tespiti.

6- Sınıf düzeninin gözden geçirilmesi ve II. yarıyıl için düzenlenmesi,

7- Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planlar ile uygulama sürelerinin değerlendirilmesi,

8- Okuma-yazma öğreniminden sonra derslerin işlenişlerinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin görüşülmesi.

9- Okuma hızlarının artırılması ile doğru, güzel ve işlek bir yazı kazandırmak  için izlenecek yol ve yöntemler.

10- Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması ile sınıf kitaplıklarının okuma-yazma öğreniminden sonra tekrar düzenlenmesi, zenginleştirilmesi.

11- Öğrencilerin ev çalışmalarının değerlendirilmesi. Velilerin ev çalışmalarında çocuklarına nasıl yardımcı olacaklarının konusunda velilerin bilgilendirilmesi.

12- Öğrencilerin ders araç -gereçlerinin gözden geçirilmesi, yeni araçların temin edilmesi ve kullanılması.

13- Ölçme ve değerlendirme

14- Proje ve performans görevlerinde dikkat edilecek hususlar.

15- Öğrencilerin okula devam-devamsızlıklarının gözden geçirilmesi.

16- Dilek ve temenniler.

17- Kapanış.

O L U R

20/02/2014

Ali KIZILTEPE

Okul Müdürü

75. YIL İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

1. SINIFLAR II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI

 

KARAR NO: 2

TARİH: 20.02.2014

SAAT: 12:00

YER: Öğretmenler Odası

 

75. Yıl İlköğretim Okulu 2013-2014 eğitim öğretim yılı 1. Sınıflar II. Dönem zümre öğretmenler kurulu toplantısı 20 Şubat 2014 Perşembe günü saat 12.00’ de Öğretmen odasında Müdür yardımcısı Şahin ERGEN başkanlığında 1-A Sınıf Öğretmeni Yusuf KARMAZ, 1-B Sınıf Öğretmeni Ahmet TEZCAN  ve 1-C Sınıfı Öğretmeni Turgay YAĞMUROĞLU’nun katılımıyla yapıldı.

1- Birinci dönem zümre öğretmenler kurulu kararları Ahmet TEZCAN tarafından okunmuştur. Zümrede alınan kararların tamamının gerçekleştirildiği, alınan kararlar doğrultusunda çalışmaların yürütüldüğü ve belirlenen hedeflere ulaşıldığı  tespit edilmiştir.

 

2. Birinci eğitim-öğretim döneminde belirlendiği şekilde harf gruplarının kavratıldığını, okuma yazma temel bilgilerinin kazandırıldığını Turgay YAĞMUROĞLU belirtmiştir. Matematik dersinde de müfredatın öngördüğü şekilde kazanımların öğrencilere kavratıldığını, dersin işlenişinde bilişim teknolojilerinden de yararlanılarak istenilen amaca ulaşıldığını Yusuf KARMAZ vurgulamıştır. Hayat Bilgisi ve diğer derslerin işlenişinde de istenilen hedeflere ulaşılmış olmasının sevindirici olduğunu Turgay YAĞMUROĞLU açıklamıştır.

 

3. Birinci dönemde karşılaşılan en önemli güçlüğün velilerin ses temelli okuma yazma yöntemini bilmemelerinden dolayı harflerin okunuşlarını söylemiş olmaları olduğu ortak görüş olarak belirtilmiştir. Buna rağmen okuma yazma sürecinin başarıyla gerçekleştirilmiş olduğu toplantıya katılan tüm katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Matematik ve Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin okul öncesi eğitimi görmelerinin öğrenme sürecine olumlu katkı yaptığı Turgay YAĞMUROĞLU tarafından vurgulanmıştır. Her şeye rağmen verimli bir eğitim-öğretim dönemi geçirildiği toplantıya katılanlar tarafından ortak görüş olarak belirtilmiştir.

 

4. Birinci eğitim-öğretim  döneminde karşılaşılan güçlüklerden birisinin de bazı veliler tarafından sınıfta yapılan öğrenme etkinliğine evde yeterince destek verilmemesi olduğunu Ahmet TEZCAN söylemiştir. Bu bağlamda ikinci dönemde aynı durumların yaşanmaması için velileri bilgilendirmek gerektiğini, gerekirse örnek çalışmalar üzerinde velilere açıklamalar yapılmasının yararlı olacağını yine Ahmet TEZCAN  vurgulamıştır. Ders araç-gereçlerinde özellikle ders kitapları ile öğrenci çalışma kitaplarında herhangi bir eksiklik olmamasının çalışmaları olumlu yönde etkileyeceği, kaynak arama gibi bir durumun söz konusu olmayacağı katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.

 

5. Okuma yazma öğretiminde başarısız olan öğrenciler için telafi edici çalışmaların yapılması gerektiği, seslerin tekrardan ele alınarak adım adım ilerlenmesinin uygun olacağı, ses gruplarına göre okuma yazma metinleri verilmesinin, tümceler yazdırılmasının yararlı olacağı, bilişim teknolojilerinden yararlanılabileceği, velilerle tekrar görüşülerek onların tekrardan sistem hakkında bilgilendirilebileceği Yusuf KARMAZ tarafından anlatılmıştır. Ayrıca ses gruplarına göre hazırlanmış hikayelerinde okuma-yazma öğreniminde etkili olacağını Ahmet TEZCAN vurgulamıştır.

 

6. Okuma-yazma öğretimine göre düzenlenmiş olan sınıfın bu süreç gerçekleştiği için yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu Turgay YAĞMUROĞLU söylemiştir. Duvarlarda seslerin görsellerinin asılı olduğunu, ses gruplarına göre yer yer metin panolarının oluşturulduğunu, rakamların aynı şekilde kullanıldığını belirtmiş, ikinci dönem itibariyle sınıfların yeniden düzenlenmesinin ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. Bunun için seslerin görsellerinin, rakamları gösteren kartların, metin levhalarının kaldırılmasının uygun olacağını, bu görsellerin yerine ünitelerle ilgili afişlerin asılabileceğini söylemiştir. Toplantıya katılan diğer zümre öğretmenleri de konuya destek vermişlerdir.

 

7. Birinci dönem hazırlanan ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ünitelerin işleniş sürelerini belirleyen çalışma tekrardan incelenmiştir. Ünitelerin belirlenen süreler içinde işlendiği,  ikinci dönemde çalışmaların aynı şekilde yürütülmesinin uygun olacağı  toplantı katılımcıları tarafından belirtilmiştir.

 

8. Okuma yazma öğretiminin sona ermesiyle birlikte bütün derslerin işlenişinde de değişiklikler olacağını, Türkçe dersinde okuma parçalarının işlenmeye başlanacağını, dikte çalışmalarının yapılacağını, temel yazım kurallarının pekiştirileceğini,  matematik dersinde problem yazma ve çözme etkinliğinin yer alacağını, Hayat Bilgisi dersinde konuların işlenişinde öğrenci çalışma kitaplarının kullanılacağını bunun içinde yeni yöntem ve tekniklere ihtiyaç duyulacağını Turgay YAĞMUROĞLU söylemiştir. Yaparak yaşayarak öğrenme, tümden gelim, tüme varım, problem çözme, bilinenden bilinmeyene, soru-cevap gibi değişik yöntem ve tekniklerin uygulanmasının öğrenci başarısını artıracağını belirtmiştir.

Tüm derslerde dinleme, anlama, kendini ifade etme, görsel okuma ve görsel sunu yapma çalışmalarının uygulanmasına ve bu çalışmalar sırasında da uygun yöntem ve tekniklerin kullanılmasına,

Bu dönemde de tüm derslerde programlarca da önerilen uygun yöntem ve tekniklerin uygulanmasına ve eğitim öğretim faaliyetleri sırasında öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar gözetilerek eğitimde fırsat eşitliği prensiplerine uyulmasına karar verilmiştir.

 

 

9. Okuma hızlarının artırılması ile doğru, güzel ve işlek bir yazı kazandırmak  için izlenecek yol ve yöntemler gündem maddesiyle ilgili olarak Yusuf KARMAZ; özellikle Türkçe dersi başta  olmak üzere bütün derslerde dikte çalışmasına yer verilmesinin çok yararlı olacağını belirtmiştir. Dikte çalışmasıyla birlikte öğrencilerin duyduklarını, sözlü olarak söylenileni doğru olarak yazma becerilerinin gelişeceğini, işlek bir el yazısı kazanacaklarını, bu sınıfın uygulaması gereken yazım kurallarını uygulama olanağı kazanacaklarını vurgulamıştır. Okuma hızlarının artırılması için de Türkçe dersinin en az iki ders saatini okumaya ayırmanın yararlı olacağını, tüm derslerde okunacak yerlerin öğrencilerce okunmasına ortam sağlanmasının, diğer öğrencilerin okunanı izleme becerilerinin de bu etkinliklerde kazandırılabileceğini vurgulamıştır.

Güzel yazı yazmaya karşı istek uyandırmak, diğer öğrencileri de motive etmek için iyi örneklerin sınıf panolarına asılmasının yararlı olacağını Ahmet TEZCAN belirtmiştir.

10. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması ile sınıf kitaplıklarının okuma-yazma öğreniminden sonra tekrar düzenlenmesi, zenginleştirilmesinin gerekliliği konusunda görüş birliğine varılmış, okuma yazma öğretimi çalışmaları sırasında genellikle harf gruplarına göre renkli hecelerle hazırlanmış kitaplar yerine serbest metinler içeren öykü ve masal kitaplarına da yer verilmesi gerektiğini Turgay YAĞMUROĞLU vurgulamıştır. Renkli, görsel öğelerin daha fazla olduğu, okumaya karşı ilgi ve istek uyandıracak, yazı puntoları sınıf seviyesine uygun hazırlanmış kitaplarla kitaplıkların zenginleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Okuma alışkanlığının kazandırılmasında veli desteğinin de alınmasını, velinin de evde kitap okuyarak çocuğuna örnek olması gerektiğini aynı şekilde Turgay YAĞMUROĞLU   açıklamıştır.

 

11. Öğrencilere verilen ev etkinliklerinde velilerin; yapılan çalışmalara gözetmenlik yapmalarının, etkinliği çocuklarının yerine yapmamalarının, gerektiği yerde rehberlik yapabileceklerinin açıklanması  konusunda  bilgilendirilmesinin uygun olacağı ortak görüş olarak belirtilmiştir.

 

12. Öğrencilerin ders araç-gereçlerinde herhangi bir eksikliğin bulunmadığı, velilerin bu konuda gerekli duyarlılığı gösterdiği belirtilmiştir. Birinci dönemden farklı olarak Türkçe dersinde çizgili küçük boy defter kullanımına yer verilmesinin yararlı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

 

13. Ölçme değerlendirme konusunda Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesinde yer alan:

“1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.” ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 

14. Proje ve performans ödevleri konusunda birinci dönem zümre öğretmenler kurulunda tespit edilen konulardan birinci dönem yapılmayan proje ödevlerinin  ikinci dönemde kullanılmasına karar verilmiştir.

Proje ve performans ödev konularının belirlenerek öğrenci ve velilere duyurulmasına,

derslerden sadece birinden her öğrenciye istediği dersten bir proje ödevinin yönergesi ile birlikte verilmesine, belirlenecek performans ödevlerinin de son ana sıkıştırılmadan her dersten en az bir görev olarak öğrencilere yönergeleri ile verilmesine, proje ve performans görevlerinin titizlikle takip belirlenen değerlendirme ölçeklerine göre titizlikle değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 

15. Öğrencilerimiz arasında kayda değer bir devamsızlık olayının olmadığı zümre toplantısına katılan bütün öğretmenler tarafından belirtilmiştir.

 

16. Başarılı bir eğitim öğretim yılı dilekleriyle toplantı sona erdirilmiştir.

 

 

 

EK:1

PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE ÇALIŞMALARININ DAĞILIMI

 

HAYAT BİLGİSİ

PERFORMANS ÖDEVLERİ

Yüz  ifadelerini belli eden maske çalışmaları

Kişisel bakım için gerekli araç ve gereçlerin resimlerinden oluşan bir albüm çalışması

Kişisel bakım araçlarının resimlerinden kartların oluşturulması

Bayram yada Yılbaşı kutlama kartı hazırlanması

Doğal afetlerle ilgili resimlerle albüm çalışması

Hayvanlar ve  yaşadıkları yuvaları gösteren resimler

 

PROJE ÇALIŞMALARI:

Atatürk’ün hayatını resimlerle anlatan poster çalışması

Cumhuriyetimizi resimlerle anlatan bir albüm çalışması

Duyu organlarımızla neleri fark ederiz konulu poster çalışması

 

TÜRKÇE

 

PERFORMANS ÖDEVLERİ

Belirlenen bir konuda  şiir yazma

Kısa bir öykü yazma

Sınıfımızda bir günde yapılanları yazma

PROJE ÇALIŞMALARI:

Günlük tutma

Atatürk’ün hayatıyla ilgili bir albüm hazırlama

Hikaye haritası çıkarma.

 

 

MATEMATİK

 

PERFORMANS ÖDEVLERİ

Rakam kartlarının hazırlanması

Öğrencilerin el şekillerini bir kağıt üzerine çizerek parmakların ritmik olarak numaralandırılması

İstedikleri bir sayıyı ( 20 yi geçmeyecek ) onluk ve birlik grupları herhangi bir varlıkla gösterme.

Zaman ölçüler ( gün, hafta, ay, yıl gibi) kartlarının hazırlanması

Bir toplama işlemini görsellerle ifade etme

Bir çıkarma işlemini görsellerle ifade etme

 

PROJE ÇALIŞMALARI:

Çevresinde bulabileceği basit varlık, şekil vb. materyallerle örüntü oluşturmaları

Paralarımızın görsellerinden oluşan bir albüm yada poster çalışması

Matematik defterinin kenarlarının örüntü ve şekillerle süslenmesi

Deste ve düzineyle ilgili çokluğu ifade edecek modeller

 

 

 

EK: 2

PROJE  ÇALIŞMALARINI  DEĞERLENDİRME  KRİTERLERİ

 

Grup adı:………………………… Projenin adı:……………………………… Sınıf:……………

Aşağıda yer alan ifadeleri projenin bütününü dikkate alarak doldurunuz . Proje ölçütlerinin çok azı gerçekleştirilmişse 1'i, kısmen gerçekleştirilmişse 2’yi, çoğu gerçekleştirilmişse 3'ü ve tamamı gerçekleştirilmişse 4'ü işaretleyiniz.

 

ÖLÇÜTLER

1

2

3

4

 


 

Proje Hazırlama Süreci

 

 


 

1. Amaca uygun plân yapma

 

 

 

 

 


 

2. Grup üyelerinin görevlerini belirleme

 

 

 

 

 


 

3. Farklı kaynaklardan bilgi toplama

 

 

 

 

 


 

4. Projeyi plâna göre gerçekleştirme

 

 

 

 

 


 

İçerik

 

 


 

5. Ünite kazanımlarını projede kullanma

 

 

 

 

 


 

6. Projeden beklenenleri gerçekleştirme

 

 

 

 

 


 

7. Özgün özelliklere sahip bir ürün ortaya koyma

 

 

 

 

 


 

8. Proje konusunu yaşamla ilişkilendirme

 

 

 

 

 

 


 


Rapor Yazma

 

 


9. Düzgün, akıcı ve anlaşılır bir dille yazma

 

 

 

 

 


 

10. Türkçe yazım kurallarına uyma

 

 

 

 

 


 

11. Rapor yazma aşamalarına dikkat etme

 

 

 

 

 


 

12. Raporu düzenli ve temiz hazırlama

 

 

 

 

 


 

Sunum Yapma

 

 

 


 

13. Düzgün, akıcı bir Türkçe ile konuşma

 

 

 

 

 

 


14. Proje sürecinde yapılanları anlatma

 

 

 

 


15. Projeyi ilgi çekici bir biçimde sunma

 

 

 

 


 

16. Sunuyu verilen sürede tamamlama

 

 

 

 

 


 

17. Sorulara cevap verebilme

 

 

 

 

 


 

18. Yaptığı çalışmadan sonuçlara ulaşma

 

 

 

 

 


 

19. Vardığı sonuçlara uygun önerilerde bulunma

 

 

 

 

 
 

Bu değerlendirme ölçeğinden öğrenciler en çok 76 puan alabilirler. Öğrencinin aldığı puanın 76 üzerinden yüzdesi hesaplanacaktır.

PERFORMANS GÖREVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

 

PERFORMANS GÖREVİNİN ADI :

 

Öğrencinin Adı Soyadı               :

ÖLÇÜTLER

YETERLİK DÜZEYİ

5

4

3

2

1

1. Ödeve uygun çalışma planı yapma

2. Farklı bilgi kaynakları kullanarak bilgi ve veri toplama ( internet, ansiklopedi, kaynak kitap, dergi…)

3. Kullandığı yazı ve görselleri birbiriyle ilişkilendirme

4. Yeterli zaman ve emek harcama

5. Etkili bir sunum yapma

6. Kullandığı resim, fotoğraflarla çalışmasına görsellik kazandırma

7. Elde edilen bilgilerden günlük hayatla ilgili çıkarımlarda bulunma.

8. Ödevi yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uyarak, temiz ve düzenli hazırlama

9. Verilen konuyu seviyesine uygun açıklama

10. Ödevini zamanında teslim etme

ALDIĞI NOT

 

5. MÜKEMMEL  4. YETERLİ 3. KABUL EDİLEBİLİR 2. GELİŞTİRMELİ 1. YETERLİ DEĞİL

 

 

 

HESAPLAMA : ( ALDIĞI TOPLAM PUAN : ALABİLECEĞİ EN YÜKSEK PUAN ) X 100

 

 

Yusuf KARMAZ                         Ahmet TEZCAN                    Turgay  YAĞMUROĞLU

1/A Sınıf Öğretmeni              1/B Sınıf Öğretmeni                     1/C Sınıf Öğretmeni

 

Şahin ERGEN

Okul Md. Yrd.

 

O L U R

20/02/2014

Ali KIZILTEPE

Okul Müdürü

 

Sorubak.com

 
9 Şubat 2014 Pazar 16:13 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1821 - Sadrazam Benderli Ali Paşa görevinden ayrıldı ve 30 nisan'da idam edildi. Benderli Ali Paşa padişah emri ile idam edildiği bilinen son sadrazamdı.
1920 - Mustafa Kemal Paşa, Meclis'in 23 Nisan 1920 günü açılacağını bildiren bir genelge yayımladı.
1930 - Columbus-Ohio'daki bir hapishanede çıkan yangında 320 kişi öldü.
1939 - Hatay, Türk Gümrük Tarifesi'ne dahil oldu.
1944 - Fransa'da kadınlar oy kullanma hakkını elde etti.
1952 - Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla vize formaliteleri kaldırıldı.
1956 - Elvis Presley'nin Heartbreak Hotel isimli şarkısı Billboard dergisinde 1 numaraya ulaşan ilk eseri oldu.
1957 - Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın başına getirildi.
1960 - Brasília resmen Brezilya'nın başkenti oldu. Eski başkent Rio de Janeiro'ydu.
1964 - Yunanistan, Kıbrıs'taki askeri birliğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü emrine vermeyi kabul etti.
1964 - Rum Patriği Vekili Emilyanos ile Metropolit Canavaris Türkiye aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı edildi.
1967 - Yunanistan'da darbe yapıldı. George Papadopoulos liderliğindeki albaylar cuntası yönetime el koydu, yedi yıl sürecek olan askeri rejim başladı.
1968 - Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Rusya, zor durumda kalan astronotları kurtarmak için bir antlaşma imzaladı.
1970 - Hutt River Vilayeti Prensliği Avustralya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1975 - Vietnam Savaşı: Güney Vietnam devlet başkanı Nguyen Van Thieu, Saygon'u terketti.
1979 - İstanbul Boğazı'nda Rumen bandıralı Karpati şilebi ile demir yüklü Kemal Kefeli kosteri çarpıştı. Türk gemisi 17 mürettebatı ile battı iki denizcinin cesedi bulundu, beş kişi kayboldu. Rumen şilebi kaçarken polis motoru tarafından yakalandı.
1987 - Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da bomba yüklü bir araç infilak etti: 106 kişi öldü.
1994 - İlk Güneş dışı gezegenler Polonyalı gökbilimci Alexander Wolszczan tarafından keşfedildi.
2003 - Irak'taki Saddam Hüseyin iktidarı'nın yıkılmasından sonra Geçici Koalisyon Yönetimi 28 Haziran 2004'e kadar ülkeyi yönetti.
2008 - Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, Gece Şahini olarak da anılan radara yakalanmayan uçak F-117 Nighthawk'ları hizmetten çıkardı.
M.Ö. - 753 Romulus ve Remus, Roma'yı kurdular.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık